Note 7 - Tapsavsetning på utlån og garantier

Avsetning til tap på utlån og garantier presenteres etter implementering av IFRS 9 fra 1. januar 2018. Se note 2 og 45 i årsrapporten for 2017 for utfyllende informasjon om implementeringseffekten og overgangen. Sammenligningstall er ikke omarbeidet og informasjonen vedrørende 4. kvartal 2017 er presentert etter tidligere regelverk i IAS 32.

Morbank (mill. kr) 1.1.18 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.12.18
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.017 125 -400 742
Utlån til amortisert kost Privatmarked 32 28 -15 45
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 65 10 - 75
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.114 163 -415 862
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.027 86 -415 697
Annen gjeld - avsetninger 68 80 - 148
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 18 -2 - 17

 

Konsern (mill. kr) 1.1.18 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.12.18
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.041 128 -402 766
Utlån til amortisert kost Privatmarked 49 34 -15 68
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 65 10 - 75
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.155 171 -417 909
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.068  93  -417 744
Annen gjeld - avsetninger 68  80  - 148
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 18  -2  - 17

 

 

Morbank 2018
Total balanseført tapsavsetning (mill. kr) Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Balanse 1. januar 96 256 762 1.114
Avsetning til tap        
Overført til (fra) Trinn 1  32 -32 -0 -
Overført til (fra) Trinn 2 -6 6 -0 -
Overført til (fra) Trinn 3  -0 -2 3 -
Netto ny måling av tap  -34 45 158 168
Nye utstedte eller kjøpte utlån 55 93 1 148
Utlån som har blitt fraregnet -40 -108 -4 -153
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -415 -415
Balanse 31. desember 102 257 503 862

 

 

Konsern 2018
Total balanseført tapsavsetning (mill. kr) Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Balanse 1. januar 106 267 782 1.155
Avsetning til tap        
Overført til (fra) Trinn 1  34 -33 -0 -
Overført til (fra) Trinn 2 -7 7 -0 -
Overført til (fra) Trinn 3  -0 -4 4 -
Netto ny måling av tap  -37 47 167 177
Nye utstedte eller kjøpte utlån 59 96 3 158
Utlån som har blitt fraregnet -42 -111 -11 -163
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -417 -417
Balanse 31. desember 112 271 526 909

 

 

Morbank      
  31.12.17
Individuelle nedskrivninger (mill. kr) Privat-
marked
Nærings-
liv
Totalt
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier per 1.1.*) 24 602 625
- Konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v. hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 8 146 155
- Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger 4 8 13
+ Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere er gjort individuelle nedskrivninger 0 191 191
+ Nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivninger 6 100 106
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier ved utløp av perioden 18 738 755
*) Individuelle tapsnedskrivninger på garantier, 4,2 mill. kroner, er oppført i balansen som gjeld under 'Andre forpliktelser'         
       
  31.12.17
Gruppenedskrivninger (mill.kr) Privat- marked Nærings-
liv
Totalt
Gruppenedskrivninger for dekning av tap på utlån og garantier per 1.1. 90 228 318
Periodens gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier - 5 5
Gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier ved utløp av perioden 90 233 323

 

Konsern      
  31.12.17
Individuelle nedskrivninger (mill. kr) Privat-
 marked
Nærings-
liv
Totalt
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier per 1.1.*) 27 611 638
- Konstaterte tap i perioden på utlån og garantier hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 9 147 157
- Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger 5 9 14
+ Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere er gjort individuelle nedskrivninger 0 191 191
+ Nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivninger 7 104 111
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier ved utløp av perioden 20 750 769
*) Individuelle tapsnedskrivninger på garantier, 4,2 mill. kroner, er oppført i balansen som gjeld under 'Andre forpliktelser'        
       
  31.12.17
Gruppenedskrivninger (mill. kr) Privat-
marked
Nærings-
liv
Totalt
Gruppenedskrivninger for dekning av tap på utlån og garantier per 1.1. 100 239 339
Periodens gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier 5 4 9
Gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier ved utløp av perioden 104 243 347

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN