Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

 

Morbank   Konsern
31.12.17 31.12.18 (mill. kr) 31.12.18 31.12.17
11.305 12.362 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 12.686 11.606
1.311 869 Havbruk 1.180 1.697
2.850 3.438 Industri og bergverk 3.787 3.157
2.794 2.947 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.661 3.419
2.432 2.335 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.621 2.700
4.639 4.227 Sjøfart og offshore 4.227 4.639
14.289 15.107 Eiendomsdrift 15.168 14.348
2.510 2.531 Forretningsmessig tjenesteyting 2.162 2.260
3.547 4.145 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 4.961 4.322
226 44 Offentlig forvaltning 55 240
1.669 1.658 Øvrige sektorer 1.679 1.699
47.572 49.663 Sum næring  52.186 50.087
94.984 103.537 Lønnstakere 108.131 98.697
142.556 153.200 Sum utlån inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 160.317 148.784
34.885 38.062 Herav Boligkreditt  38.062 34.885
1.828 1.782 Herav Næringskreditt 1.782 1.828
105.843 113.356 Brutto utlån til kunder 120.473 112.071
  639 - Tapsavsetning utlån til amortisert kost 686  
  58 - Tapsavsetning utlån til FVOCI 58  
751    - Individuelle nedskrivninger   765
323    - Nedskrivning på grupper av utlån   347
104.769 112.659 Netto utlån til kunder 119.728 110.959

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN