Note 4 - Kapitaldekning

SpareBank 1 SMN benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approach) for kredittrisiko. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. Fra 31. mars 2015 har banken tillatelse til å benytte Avansert IRB for de foretaksporteføljene som tidligere ble rapportert etter grunnleggende IRB-metode.

Per 31. desember 2018 er kravet til bevaringsbuffer 2,5 prosent, systemrisikobuffer 3,0 prosent og den norske motsyklisk kapitalbuffer 2,0 prosent. Disse kravene er i tillegg til kravet om ren kjernekapital på 4,5 prosent, slik at samlet minstekrav til ren kjernekapital er 12,0 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et pilar 2-krav for SpareBank 1 SMN på 2,1 prosent. Totalt minstekrav til ren kjernekapital inklusive pilar 2-kravet er dermed 14,1 prosent. Med virkning fra første kvartal 2019 er pilar 2-kravet for SpareBank 1 SMN endret til 1,9 prosent.

Motsyklisk kapitalbuffer beregnes på differensierte satser. For engasjementer i andre land benyttes den motsyklisk kapitalbuffersatsen som er fastsatt av myndighetene i vedkommende land. Dersom landet ikke har fastsatt sats benyttes samme sats som for engasjementer i Norge med mindre Finansdepartementet fastsetter en annen sats. Per 31. desember 2018 er morbanken og konsern under unntaksgrensen slik at den norske satsen benyttes på alle aktuelle engasjementer.

Deler av konsernets fondsobligasjoner og ansvarlig lån er utstedt i henhold til gammelt regelverk. Disse har vært gjenstand for nedtrapping med 50 prosent i 2017 og 60 prosent i 2018. Per 31. desember 2018 hadde morbanken 450 millioner kroner i fondsobligasjoner som vil være gjenstand for nedtrapping.

 

 

Morbank   Konsern
31.12.17 31.12.18 (mill. kr) 31.12.18 31.12.17
15.372 16.409 Sum balanseført egenkapital 18.686 17.510
-950 -1.000 Hybridkapital inkludert i egenkapital -1.043 -993
-522 -533 Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler -1.079 -984
-893 -1.034 Fradrag for avsatt utbytte og gaver -1.034 -893
- - Ikke-kontrollerende eierinteresser bokført i annen egenkapital -637 -565
- - Ikke-kontrollernde eierinteresser som kan medregnes i ren kjernekapital 366 324
-30 -31 Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse -44 -41
-350 -268 Positiv verdi av justert forventet tap etter IRB-metoden -286 -333
- - Verdiendring på sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring 5 7
- -163 Fradrag ren kjernekapital for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -206 -212
12.627 13.381 Sum ren kjernekapital 14.727 13.820
950 1.000 Fondsobligasjon 1.378 1.427
459 367 Fondsobligasjon omfattet av overgangsbestemmelser 367 459
14.036 14.748 Sum kjernekapital 16.472 15.707
         
    Tilleggskapital utover kjernekapital    
1.000 1.750 Ansvarlig kapital 2.316 1.615
561 96 Ansvarlig kapital omfattet av overgangsbestemmelser 96 561
-254 -140 Fradrag for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -140 -254
1.307 1.705 Sum tilleggskapital 2.272 1.922
15.343 16.453 Netto ansvarlig kapital 18.743 17.629

 

 

    Minimumskrav ansvarlig kapital    
978 967 Spesialiserte foretak 1.116 1.107
1.098 1.156 Foretak 1.163 1.113
1.370 1.516 Massemarked eiendom 2.098 1.892
90 90 Massemarked øvrig 92 91
1.198 1.062 Egenkapitalposisjoner IRB 1 1
4.733 4.790 Sum kredittrisiko IRB 4.470 4.205
         
3 3 Stater og sentralbanker 4 3
80 87 Obligasjoner med fortrinnsrett 124 146
431 390 Institusjoner 246 333
0 - Lokale og regionale myndigheter, offentlige foretak 8 4
25 23 Foretak 221 226
18 73 Massemarked 520 405
13 12 Engasjementer med pant i fast eiendom 215 193
232 228 Egenkapitalposisjoner 366 344
70 57 Øvrige eiendeler 107 166
872 873 Sum kredittrisiko Standardmetoden 1.810 1.820
         
16 30 Gjeldsrisiko 31 18
- - Egenkapitalrisiko 7 22
- - Valutarisiko og oppgjørsrisiko 3 1
341 370 Operasjonell risiko 575 510
52 39 Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA) 122 117
- - Overgangsordning 1.074 891
6.015 6.102 Minimumskrav ansvarlig kapital 8.093 7.585
75.182 76.274 Beregningsgrunnlag (RWA) 101.168 94.807
3.383 3.432 Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent 4.553 4.266
         
    Bufferkrav     
1.880 1.907 Bevaringsbuffer, 2,5 prosent 2.529 2.370
2.255 2.288 Systemrisikobuffer, 3,0 prosent 3.035 2.844
1.504 1.525 Motsykliskbuffer, 2,0 prosent 2.023 1.896
5.639 5.721 Sum bufferkrav til ren kjernekapital 7.588 7.111
3.605 4.228 Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav 2.587 2.444
    Kapitaldekning    
16,8 % 17,5 % Ren kjernekapitaldekning 14,6 % 14,6 %
18,7 % 19,3 % Kjernekapitaldekning 16,3 % 16,6 %
20,4 % 21,6 % Kapitaldekning 18,5 % 18,6 %
         
    Uvektet kjernekapitalandel    
145.821 153.395 Balanseposter 216.240 210.764
7.112 7.110 Poster utenom balansen 9.086 9.295
-902 -832 Øvrige justeringer -1.474 -1.580
152.032 159.673 Beregningsgrunnlag for uvektet kjernekapitalandel 223.853 218.479
14.036 14.748 Kjernekapital 16.472 15.707
9,2 % 9,2 % Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,4 % 7,2 %

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN