Note 3 - Segmentrapportering

For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene, mens for tilknyttede og felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel etter skatt samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå.  

 

Konsern 31. desember 2018
Resultatregnskap (i mill kr) Privat- marked Nærings- liv SB1 Markets EM 1 SB1 Finans MN SB1- Regnskaps- huset SMN SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/ elim Total
Netto renteinntekter 1.056 981 -14 -1 275 -0 - - 105 2.403
Renter av anvendt kapital 177 129 - - - - - - -306 -
Sum renteinntekter 1.234 1.110 -14 -1 275 -0 -  -  -201 2.403
Netto provisjons- og andre inntekter 793 202 460 497 62 444 - - -282 2.177
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 0 17 105 - - - 289 92 255 757
Sum inntekter 2.027 1.329 551 496 337 444 289 92 -228 5.337
Sum driftskostnader 804 373 536 519 155 373  -  - -137 2.624
Resultat før tap 1.223 956 15 -23 182 71 289 92 -92 2.713
 Tap på utlån, garantier m.v.  17 212  - - 34 - - - - 263
Resultat før skatt  1.206 744 15 -23 149 71 289 92 -92 2.450
EK avkastning*) 13,2%  11,3%               12,2%       
                     
                     
Balanse                    
Utlån til kunder 112.723 40.458 - - 7.760 - - - -714 160.317
Herav solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt -38.189 -1.656 - - - - - - 0 -39.844
Nedskriving utlån -103 -594 - - -45 - - - -2 -744
Andre eiendeler 121 4.261 2.258 1.114 9 394 1.569 1.238 30.012 40.975
Sum eiendeler 74.552 42.560 2.258 1.114 7.723 394 1.569 1.238 29.296 160.704
                     
Innskudd fra og gjeld til kunder 40.046 39.236 - - - - - - 1.333 80.615
Annen gjeld og egenkapital 34.506 3.324 2.258 1.114 7.723 394 1.569 1.238 27.963 80.089
Sum egenkapital og gjeld 74.552 42.560 2.258 1.114 7.723 394 1.569 1.238 29.296 160.704

 

 Konsern 31. desember 2017

Resultatregnskap (mill. kr) Privat-marked Nærings- liv SB1 Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps-huset SMN SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/elim Total
Netto renteinntekter   993 977 -15 3 228 -1 - - 38 2.225
Renter av anvendt kapital 144 131 - - - - - - -274 -
Sum renteinntekter 1.137 1.108 -15 3 228 -1 - - -236 2.225
Netto provisjons- og andre inntekter 789 199 369 473 55 377 - - -257 2.005
Netto avkastning på finansielle investeringer **)   0 9 82 -0 - - 349 94 226 760
Sum inntekter  1.926 1.315 437 477 283 376 349 94 -269 4.989
Sum driftskostnader 794 365 435 474 137 315     -152 2.369
Resultat før tap 1.132 950 2 3 146 61 349 94 -116 2.621
 Tap på utlån, garantier m.v.    5 318   - 18 - - - -0 341
Resultat før skatt 1.127 632 2 3 128 61 349 94 -116 2.279
EK avkastning *) 16,6 % 10,5 %               11,5 %
                     
Balanse                      
Utlån til kunder   103.131 39.482 - - 6.740 - - - -569 148.784
Herav solgt til Boligkreditt og Næringskreditt   -35.047 -1.666 - - - - - - 0 -36.713
Individuell nedskrivning utlån   -22 -729 - - -12 - - - -2 -765
Gruppenedskrivning utlån   -90 -218 - - -24 - - - -15 -347
Andre eiendeler   168 4.141 2.242 612 20 323 1.569 1.149 32.070 42.295
Sum eiendeler 68.141 41.010 2.242 612 6.724 323 1.569 1.149 31.483 153.254
                       
Innskudd fra og gjeld til kunder   37.182 38.719 - - - - - - 574 76.476
Annen gjeld og egenkapital   30.959 2.290 2.242 612 6.724 323 1.569 1.149 30.909 76.778
Sum egenkapital og gjeld 68.141 41.010 2.242 612 6.724 323 1.569 1.149 31.483 153.254
*) Regulatorisk kapital er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i PM og Næringsliv. Denne kapitalen er oppgrosset til 15,0 prosent for å være i tråd med bankens kapitalmål per 31. desember 2018

 

**) Spesifikasjon av netto avkastning på finansielle eiendeler (mill. kr)  31.12.2018 31.12.2017
Utbytte 8 6
Gevinst/(tap) på aksjer 96 62
Gevinst/(tap) på finansielle derivater 187 124
Gevinst/(tap) på øvrige finansielle instrumenter til virkelig verdi (FVO) 10 7
Gevinst/(tap) på valuta 63 45
Gevinst/(tap) på sertifikater og obligasjoner -77 58
Gevinst/(tap) på aksjer og aksjederivater i SpareBank 1 Markets 58 43
Gevinst/(tap) på finansielle instrumenter knyttet til sikringsbokføring ***)  -4 -22
Sum verdiendringer finansielle eiendeler 334 317
SpareBank 1 Gruppen 289 349
SpareBank 1 Boligkreditt  -7 -41
SpareBank 1 Næringskreditt 15 19
BN Bank eks. resultatandel BN Bolig 97 98
SpareBank 1 Kredittkort 23 15
SpareBank 1 Mobilbetaling -12 -14
Andre selskaper 12 12
Sum avkastning på eierinteresser 416 437
Sum netto avkastning på finansielle eiendeler 757 760

 

***) Spesifikasjon av virkelig- verdi sikring 31.12.2018  31.12.2017 
Virkelig verdi-endringer på sikringsinstrumentet -46 -214
Virkelig verdi-endringer på den sikrede posten henførbar til sikret risko 42 192
Gevinster el.tap fra sikringsbokføring, netto -4 -22

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN