Note 2 - Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger

Ved utarbeidelse av konsernregnskapet foretar ledelsen estimater, skjønnsmessige vurderinger og tar forutsetninger som påvirker effekten av anvendelsen av regnskapsprinsipper. Dette vil derfor påvirke regnskapsførte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. I fjorårets årsregnskap er det redegjort nærmere for vesentlige estimater og forutsetninger i note 3 Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper. 

Pensjoner

SpareBank 1 SMN -konsernet har innskuddspensjonsordning. For ytterligere beskrivelse av pensjonsordningen, se note 24 i årsrapporten for 2017.

Konsernets pensjonsforpliktelser regnskapsføres i henhold til IAS 19R. Estimatavvik føres derfor direkte mot egenkapitalen og presenteres under andre inntekter og kostnader.

Ytelsesordningen ble besluttet avviklet i styremøte 21. oktober 2016. Ansatte i ytelsesordningen gikk over på innskuddsbasert pensjon fra første januar 2017, og har mottat fripolise på opptjente rettigheter fra ytelsesordningen. Fripoliser forvaltes av SpareBank 1 SMN pensjonskasse som fra første januar 2017 er fripolisekasse. Det er opprettet en rammeavtale mellom SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Pensjonskasse som omhandler finansiering, kapitalforvaltning mv. På grunn av ansvaret SpareBank 1 SMN fremdeles har, vil fremtidig forpliktelse måtte innarbeides i regnskapet. Styret i SpareBank 1 SMN pensjonskasse skal være sammensatt av representanter fra konsernet og deltagere i pensjonsordningene i henhold til vedtektene i SpareBank 1 SMN pensjonskasse.

Det er foretatt ny beregning av konsernets pensjonsforpliktelser per 31. desember 2018: 

Økonomiske forutsetninger 31.12.17 1.1.18 31.12.18
Diskonteringssats 2,40 % 2,40 % 2,60 %
Avkastning 2,40 % 2,40 % 2,60 %
Lønnsregulering 2,25 % 2,25 % 2,25 %
G-regulering 2,25 % 2,25 % 2,25 %
Pensjonsregulering 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Arbeidsgiveravgift 19,10 % 19,10 % 19,10 %

 

Demografiske forutsetninger     
Dødelighet, Giftemålsannsynlighet etc K2013 BE
Uførhet IR73
Frivillig avgang 2% til 50år, 0% etter 50år

 

Bevegelse hittil i år konsern (mill.kr) Sikret Usikret Totalt
Netto pensjonsforpliktelse IB -171 24 -147
Korrigering mot EK IB 0 - 0
Korrigering mot EK UB -18 -2 19
Netto pensjonskostnad -4 2 -2
Foretakets tilskudd 0  - 0
Utbetalinger over drift - -3 -3
Netto pensjonsforpliktelse 31.12.18 -193 21 -172

 

Finansiell status konsern (mill. kr) 31.12.18 31.12.17
Pensjonsforpliktelse  628 651
Verdi av pensjonsmidler  -803 -802
Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift -175 -151
Arbeidsgiveravgift  3 4
 Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift  -172 -147

 

Pensjonskostnad konsern (mill.kr) 2018 2017
 Ytelsesbasert pensjon opptjent i perioden  1 1
 Renter  -4 -5
 Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad -3 -4
 Arbeidsgiveravgift  0 0
 Innskuddspensjon og AFP 98 83
 Periodens pensjonskostnad  96 79

Virksomhet holdt for salg

SpareBank 1 SMNs strategi er at eierskap som følge av misligholdte engasjementer i utgangspunktet skal ha kort varighet, normalt ikke lengre enn ett år. Investeringene bokføres til virkelig verdi i morbankens regnskap, og klassifiseres som holdt for salg. 

Eiendeler og gjeld relatert til bankens hovedkontor i Søndre Gate 4-10 i Trondheim sentrum  (SpareBank 1 Kvartalet AS) ble klassifisert som holdt for salg fra fjerde kvartal 2017 basert på konsernledelsen og styrets godkjenning av salget av eiendommen, samt at prosessen var kommet så langt at det var høyst sannsynlig at salget ville være gjennomført innen 12 måneder.

SpareBank 1 SMN aksepterte den 9. november 2017 et bud på eiendommen. SpareBank 1 SMN med datterselskaper vil leie tilbake ca. 70 prosent av arealet i en 15 års leiekontrakt med opsjon på forlengelse. Estimert årlig brutto årsleie i 2018 er 36,4 millioner kroner. Brutto eiendomsverdi som er 755 millioner kroner, og har gitt SpareBank 1 SMN en gevinst på 144 millioner. Transaksjonen ble sluttført i andre kvartal 2018 i form av salg av eiendomsselskapet Søndre gate 4-10 AS.

 

31.12.18 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Virksomhetens resultat Eierandel
Mavi XV AS konsern 43 1 5 -1 5 100 %
Søndre gate 4-10 AS  -  - 144 - 144 100 %
Sum Holdt for salg 43 1 148 -1 149  

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN