Note 15 - Vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter til virkelig verdi klassifiseres i ulike nivåer.

Nivå 1: Verdsettelse basert på noterte priser i aktivt marked
Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder er basert på markedspris på balansedagen. Et marked er betraktet som aktivt dersom markedskursene er enkelt og regelmessig tilgjengelig fra en børs, forhandler, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse prisene representerer faktiske og regelmessige forekommende markedstransaksjoner på armlengdes avstand. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og statskasseveksler.

Nivå 2: Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
Nivå 2 består av instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, og som også inkluderer noterte priser i ikke aktive markeder.

Nivå 3: Verdsettelse basert på annet enn observerbare data
Hvis fastsettelse av verdi ikke er tilgjengelig i forhold til nivå 1 og 2 benyttes verdsettelsesmetoder som baserer seg på ikke-observerbar informasjon.

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. mars 2017:     
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 10 4.691 - 4.701
- Obligasjoner og sertifikater 2.504 16.200  - 18.704
- Egenkapitalinstrumenter 1.079  - 537 1.616
- Fastrentelån og ansvarlig lån  - 43 3.717 3.760
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter  -  - 60 60
Sum eiendeler 3.593 20.934 4.314 28.841
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 13 3.496 - 3.509
- Egenkapitalinstrumenter 213 3 - 217
Sum forpliktelser 226 3.500 - 3.726

 

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. mars 2016:     
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 66 8.025 - 8.091
- Obligasjoner og sertifikater 2.762 13.194 - 15.956
- Egenkapitalinstrumenter 948  - 588 1.536
- Fastrentelån og ansvarlig lån - 43 4.345 4.388
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter -  - 108 108
Sum eiendeler 3.775 21.262 5.041 30.078
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 88 6.150 - 6.238
- Egenkapitalinstrumenter 380 7  - 387
Sum forpliktelser 468 6.156 - 6.624

 

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. desember 2016:     
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 44 4.708 - 4.752
- Obligasjoner og sertifikater 2.511 15.046 - 17.557
- Egenkapitalinstrumenter 959 - 524 1.483
- Fastrentelån og ansvarlig lån - 43 3.783 3.826
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter - - 60 60
Sum eiendeler 3.514 19.796 4.367 27.676
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 48 4.026 - 4.074
- Egenkapitalinstrumenter 173 8 - 181
Sum forpliktelser 221 4.034 - 4.255

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 31. mars 2017:    
         
(mill. kr) Fastrentelån Aksjer til virkelig verdi over resultatet Aksjer tilgjengelig for salg Sum
Inngående balanse 1.1.17 3.783 524 60 4.367
Tilgang 154 4  - 158
Avhending -232  -  - -232
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter 12 9  - 21
Utgående balanse 31.03.17 3.717 537 60 4.314

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 31. mars 2016:    
         
(mill. kr) Fastrentelån Aksjer til virkelig verdi over resultatet Aksjer tilgjengelig for salg Sum
Inngående balanse 1.1.16 4.405 574 108 5.087
Tilgang 148 11  - 159
Avhending -230 -3  - -233
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter 22 5  - 28
Utgående balanse 31.03.16 4.345 588 108 5.041

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 31. desember 2016:    
         
(mill. kr) Fastrentelån Aksjer til virkelig verdi over resultatet Aksjer tilgjengelig for salg Sum
Inngående balanse 1.1.16 4.405 574 108 5.087
Tilgang 770 28 1 799
Avhending -1.347 -66 - -1.413
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter -44 -13 -50 -106
Utgående balanse 31.12.16 3.783 524 60 4.367

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN