Note 4 - Kapitaldekning

SpareBank 1 SMN benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approach) for kredittrisiko. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. Fra 31. mars 2015 har banken tillatelse til å benytte Avansert IRB for de foretaksporteføljene som tidligere ble rapportert etter grunnleggende IRB-metode. EUs kapitalkravsregelverk CRR/CRDIV ble inntatt i norsk rett med virkning fra 31. desember 2019. Med dette falt Basel-1 gulvet bort og SMB-rabatt ble innført. 

Per 31. desember 2020 er samlet minstekrav til ren kjernekapital 12,5 prosent. Kravet til bevaringsbuffer er 2,5 prosent, systemrisikobufferen for norske IRB-A banker er økt til 4,5 prosent og den norske motsyklisk kapitalbuffer 1,0 prosent. Disse kravene er i tillegg til kravet om ren kjernekapital på 4,5 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et pilar 2-krav for SpareBank 1 SMN på 1,9 prosent, dog minimum 1.794 millioner kroner.  Per 31. desember 2020 er det kronemessige kravet på 1.794 millioner kroner bindende for pilar 2-kravet. Dette medfører at kravet øker fra 1,9 prosent til 1,93 prosent. Totalt minstekrav per 31. desember 2020 er derfor økt fra 14,4 prosten til 14,43 prosent.

Systemrisikobufferen er på 4,5 prosent for de norske engasjementene. For engasjement i andre land skal det aktuelle lands sats benyttes. Per 31. desember 2020 er derfor den reelle satsen for morbank og for konsern 4,4 prosent. 

Motsyklisk kapitalbuffer beregnes på differensierte satser. For engasjementer i andre land benyttes den motsyklisk kapitalbuffersatsen som er fastsatt av myndighetene i vedkommende land. Dersom landet ikke har fastsatt sats benyttes samme sats som for engasjementer i Norge med mindre Finansdepartementet fastsetter en annen sats. Per 31. desember 2020 er både morbank og konsern under unntaksgrensen slik at den norske satsen benyttes på alle aktuelle engasjementer.

Representantskapet vedtok i møtet 26. mars 2020 et revidert forslag til anvendelse av overskudd for 2019 med en total reduksjon på 303 millioner kroner i forhold til opprinnelig forslag på 1.314 millioner kroner i utdeling av utbytte og gaver. Historiske tall per 31. desember 2019 er ikke omarbeidet, men effekt av dette vedtaket per 31. desember 2019 er vist i tabell under.

Konsernets fondsobligasjoner og ansvarlig lån som var utstedt i henhold til gammelt regelverk er nå innfridd slik at konsernet fra første kvartal 2020 ikke har noen beholdning omfattet av overgangsbestemmelsene.

 

Morbank   Konsern
31.12.19 31.12.20 (mill. kr) 31.12.20 31.12.19
17.822 18.092 Sum balanseført egenkapital 21.310 20.420
-1.250 -1.250 Hybridkapital inkludert i egenkapital -1.293 -1.293
-512 -515 Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler -1.044 -1.099
-1.314 -890 Fradrag for avsatt utbytte og gaver -890 -1.314
- - Ikke-kontrollerende eierinteresser bokført i annen egenkapital -838 -761
- - Ikke-kontrollerende eierinteresser som kan medregnes i ren kjernekapital 488 438
-33 -43 Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse -56 -45
-305 -47 Positiv verdi av justert forventet tap etter IRB-metoden -74 -351
- - Verdiendring på sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring 10 3
-185 -186 Fradrag ren kjernekapital for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -572 -168
14.222 15.160 Sum ren kjernekapital 17.041 15.830
1.250 1.250 Fondsobligasjon 1.595 1.637
275 - Fondsobligasjon omfattet av overgangsbestemmelser - 275
15.747 16.410 Sum kjernekapital 18.636 17.742
         
    Tilleggskapital utover kjernekapital    
1.750 1.750 Ansvarlig kapital 2.262 2.240
12 - Ansvarlig kapital omfattet av overgangsbestemmelser - 12
-140 -139 Fradrag for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -139 -140
1.623 1.611 Sum tilleggskapital 2.123 2.113
17.370 18.020 Netto ansvarlig kapital 20.759 19.854

 

 

    Minimumskrav ansvarlig kapital    
911 1.053 Spesialiserte foretak 1.240 1.101
1.139 920 Foretak 930 1.149
1.628 1.511 Massemarked eiendom 2.261 2.299
98 107 Massemarked øvrig 110 101
984 1.026 Egenkapitalposisjoner IRB 1 1
4.760 4.617 Sum kredittrisiko IRB 4.541 4.651
         
2 1 Stater og sentralbanker 2 3
86 93 Obligasjoner med fortrinnsrett 142 132
419 441 Institusjoner 332 282
- - Lokale og regionale myndigheter, offentlige foretak 27 5
42 32 Foretak 281 239
22 20 Massemarked 476 463
9 11 Engasjementer med pant i fast eiendom 136 167
236 272 Egenkapitalposisjoner 408 377
104 99 Øvrige eiendeler 159 151
918 970 Sum kredittrisiko Standardmetoden 1.962 1.818
         
31 30 Gjeldsrisiko 31 34
- - Egenkapitalrisiko 18 15
- - Valutarisiko og oppgjørsrisiko 3 3
407 421 Operasjonell risiko 770 720
29 25 Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA) 123 115
6.145 6.063 Minimumskrav ansvarlig kapital 7.448 7.357
76.817 75.785 Beregningsgrunnlag (RWA) 93.096 91.956
3.457 3.410 Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent 4.189 4.138
         
    Bufferkrav     
1.920 1.895 Bevaringsbuffer, 2,5 prosent 2.327 2.299
2.305 3.410 Systemrisikobuffer, 4,5 prosent (3,0 prosent) 4.189 2.759
1.920 758 Motsykliskbuffer, 1,0 prosent (2,5 prosent) 931 2.299
6.145 6.063 Sum bufferkrav til ren kjernekapital 7.448 7.357
4.620 5.687 Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav 5.404 4.335
         
    Kapitaldekning    
18,5 % 20,0 % Ren kjernekapitaldekning 18,3 % 17,2 %
20,5 % 21,7 % Kjernekapitaldekning 20,0 % 19,3 %
22,6 % 23,8 % Kapitaldekning 22,3 % 21,6 %
         
    Uvektet kjernekapitalandel    
161.905 178.219 Balanseposter 256.978 230.048
6.830 6.190 Poster utenom balansen 7.514 7.897
-851 -606 Øvrige justeringer -1.577 -1.503
167.885 183.803 Beregningsgrunnlag for uvektet kjernekapitalandel 262.915 236.441
15.747 16.410 Kjernekapital 18.636 17.742
9,4 % 8,9 % Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,1 % 7,5 %

 

Effekt per 31. desember 2019 på korrigert vedtatt overskuddsdisponering: 31.12.19
  Mor Konsern 
Ren kjernekapital 14.525 16.133
Kjernekapital 16.051 18.045
Netto ansvarlig kapital  17.673 20.158
     
Ren kjernekapitaldekning  18,9 % 17,5 %
Kjernekapitaldekning 20,9 % 19,6 %
Kapitaldekning 23,0 % 21,9 %
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage ratio) 9,6 % 7,6 %

4. kvartal 2020

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN