Note 13 - Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser

 

Morbank   Konsern  
  2. kvartal   1. halvår    1. halvår    2. kvartal  
2020 2020 2021 2020 2021 (mill kr) 2021 2020 2021 2020 2020
          Vurdert til virkelig verdi over resultatet          
                     
-74 31 -71 65 -199 Verdiendring på renteinstrumenter  -121 175 -38 123 103
                     
          Verdiendring på derivater/sikring          
1 2 2 -3 -9 Netto verdiendring på sikrede obligasjoner og derivater -9 -3 2 2 1
-11 45 2 -11 12 Netto verdiendring på sikrede fastrente utlån og derivater 12 -11 2 45 -11
32 51 31 -97 137 Øvrige derivater 165 -77 39 58 59
                     
          Inntekter fra egenkapitalinstrumenter          
- - - - - Inntekter fra eierinteresser 340 394 212 177 681
492 338 635 411 709 Utbytte fra eierinteresser - - - - -
-15 - -2 -3 -5 Verdiendring og gevinst fra eierinteresser -2 -3 -2 0 -9
36 2 -37 5 3 Utbytte fra egenkapitalinstrumenter 21 10 17 2 39
-1 33 14 11 8 Verdiendring og gevinst på egenkapitalinstrumenter 126 -3 24 36 5
460 503 574 377 654 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi 531 482 256 444 868
                     
          Vurdert til amortisert kost          
                     
          Verdiendring på renteinstrumenter          
-6 -1 -1 -5 -2 Verdiendring på renteinstrumenter holde til forfall -2 -5 -1 -1 -6
-6 -1 -1 -5 -2 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler og forpliktelser til amortisert kost -2 -5 -1 -1 -6
                     
89 6 15 72 31 Netto inntekter fra valutahandel 31 72 15 6 89
542 507 588 445 684 Sum netto resultat fra finansielle eiendeler 560 549 270 448 951

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN