Note 13 - Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser

Morbank   Konsern
  Januar-Mars   Januar-Mars  
 2020  2020 2021   (mill kr) 2021  2020  2020 
      Vurdert til virkelig verdi over resultatet      
             
-74 33 -128 Verdiendring på renteinstrumenter  -83 52 103
             
      Verdiendring på derivater/sikring      
1 -6 -11 Netto verdiendring på sikrede obligasjoner og derivater -11 -6 1
-11 -57 10 Netto verdiendring på sikrede fastrente utlån og derivater 10 -57 -11
32 -148 105 Øvrige derivater 125 -134 59
             
      Inntekter fra egenkapitalinstrumenter      
- - - Inntekter fra eierinteresser 128 217 681
492 74 74 Utbytte fra eierinteresser - - -
-15 -3 -3 Verdiendring og gevinst fra eierinteresser 0 -3 -9
36 3 40 Utbytte fra egenkapitalinstrumenter 4 8 39
-1 -22 -6 Verdiendring og gevinst på egenkapitalinstrumenter 102 -39 5
460 -126 80 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi 275 38 868
             
      Vurdert til amortisert kost      
             
      Verdiendring på renteinstrumenter      
-6 -3 -1 Verdiendring på renteinstrumenter holde til forfall -1 -3 -6
-6 -3 -1 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler og forpliktelser til amortisert kost -1 -3 -6
             
89 67 16 Netto inntekter fra valutahandel 15 66 89
542 -62 95 Sum netto resultat fra finansielle eiendeler 289 101 951

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN