Note 11 - Netto provisjons- og andre inntekter

Morbank   Konsern
  Januar - Mars   Januar - Mars  
2020 2020 2021 (mill. kr) 2021 2020 2020
      Provisjonsinntekter      
59 16 18 Garantiprovisjon 18 16 58
 -     -  Meglerprovisjon 67 52 251
56 11 15 Provisjon spareprodukter 33 25 123
408 88 112 Provisjon fra SpareBank 1 Boligkreditt 112 88 408
13 4 4 Provisjon fra SpareBank 1 Næringskreditt 4 4 13
393 102 92 Betalingsformidling 91 102 390
195 47 52 Provisjon fra forsikringstjenester 52 47 195
80 18 18 Andre provisjonsinntekter 15 16 71
1.205 286 310 Sum provisjonsinntekter 392 349 1.510
      Provisjonskostnader      
83 21 17 Betalingsformidling 28 27 112
14 4 4 Andre provisjonskostnader 23 23 95
97 25 22 Sum provisjonskostnader 51 50 207
             
      Andre driftsinntekter      
22 5 6 Driftsinntekter fast eiendom 6 5 21
 -   -   -  Eiendomsforvaltning og -omsetning 36 31 142
 -   -   -  Verdipapiromsetning 262 81 583
 -   -   -  Regnskapsførerhonorarer 148 148 506
19 3 2 Andre driftsinntekter 15 4 18
41 9 9 Sum andre driftsinntekter 467 271 1.269
1.149 270 297 Sum netto provisjons- og andre driftsinntekter 808 570 2.572

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN