Note 19 - Resultat per egenkapitalbevis

Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet er beregnet som resultat etter skatt fordelt i forhold til gjennomsnittlig antall egenkapitalbevis  i regnskapsåret. Det foreligger ikke opsjonsavtaler knyttet til egenkapitalbevisene slik at utvannet resultatet er overensstemmende med resultat per egenkapitalbevis.

  1. halvår    
(mill. kr) 2021 2020 2020
Grunnlag resultat som fordeles mellom EK-beviseiere og grunnfondskapital 1.395 915 1.793
Resultat til egenkapitalbeviseiere, fordelt etter egenkapitalbevisbrøk  892 585 1.147
Gjennomsnittlig antall utstedte egenkapitalbevis fratrukket egne bevis  129.324.795 129.303.137 129.347.626
Resultat per egenkapitalbevis 6,90 4,53 8,87

 

 

  1. halvår  
1) Korrigert resultat  2021 2020 2020
Konsernets resultat i perioden 1.523 1.008 1.978
-ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat -98 -55 -126
- korrigert for renter på hybridkapital ført direkte mot EK -30 -38 -59
Korrigert resultat i perioden 1.395 915 1.793

 

 

2) Beregning av egenkapitalbevisbrøk (morbank)      
(mill. kr) 30.6.21 30.6.20 31.12.20
Eierandelskapital 2.597 2.597 2.597
Utjevningsfond 6.556 6.338 6.556
Overkursfond 895 895 895
Fond for urealiserte gevinster 153 121 153
Annen egenkapital -0 -28 -
A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital 10.201 9.923 10.201
Grunnfondskapital 5.664 5.541 5.664
Fond for urealiserte gevinster 86 68 86
Annen egenkapital -0 -16 -
B. Sum grunnfondskapital 5.750 5.593 5.750
Avsetning gaver 226 - 321
Avsatt utbytte 401 - 569
Egenkapital ekskl. hybridkapital  16.578 15.517 16.842
Egenkapitalbevisbrøk A/(A+B) 64,0 % 64,0 % 64,0 %
       
Egenkapitalbevisbrøk til disponering 64,0 % 64,0 % 64,0 %

  

  

 

Neste

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN