Note 9 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.20 30.6.20 30.6.21 (mill. kr) 30.6.21 30.6.20 31.12.20
2.269 2.410 2.587 Jordbruk og skogbruk 2.587 2.410 2.269
1.210 1.001 1.090 Fiske og fangst 1.090 1.001 1.210
1.305 1.164 1.414 Havbruk 1.414 1.164 1.305
1.796 1.630 1.963 Industri og bergverk 1.963 1.630 1.796
3.799 3.105 4.766 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 4.766 3.105 3.799
5.461 3.789 4.985 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 4.985 3.789 5.461
1.182 988 982 Sjøfart og offshore 982 988 1.182
5.821 5.962 6.369 Eiendomsdrift 6.313 5.890 5.750
9.286 8.752 10.094 Forretningsmessig tjenesteyting 10.094 8.752 9.286
8.930 8.970 9.354 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 8.950 8.597 8.518
12.711 12.809 17.644 Offentlig forvaltning 17.644 12.809 12.711
3.795 3.311 5.328 Øvrige sektorer 5.169 3.173 3.641
57.566 53.889 66.575 Sum næring  65.955 53.307 56.928
40.600 40.982 44.178 Lønnstakere 44.178 40.982 40.600
98.166 94.871 110.753 Sum innskudd 110.133 94.289 97.529

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN