Note 4 - Kapitaldekning

Kapitaldekning beregnes og rapporteres i samsvar med EUs kapitalkrav for banker og verdipapirforetak (CRR/CRD IV). SpareBank 1 SMN benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approach) for kredittrisiko. For foretaksporteføljene benyttes Avansert IRB. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. 

Per 30. juni 2021 er samlet minstekrav til ren kjernekapital 12,5 prosent. Kravet til bevaringsbuffer er 2,5 prosent, systemrisikobufferen for norske IRB-A banker 4,5 prosent og den norske motsykliske kapitalbuffer 1,0 prosent. Disse kravene er i tillegg til kravet om ren kjernekapital på 4,5 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et pilar 2-krav for SpareBank 1 SMN på 1,9 prosent, dog minimum 1.794 millioner kroner. 

Systemrisikobufferen er på 4,5 prosent for de norske engasjementene. For engasjement i andre land skal det aktuelle lands sats benyttes. Per 30. juni 2021 er derfor den reelle satsen for morbank og for konsern 4,4 prosent.

Motsyklisk kapitalbuffer beregnes på differensierte satser. For engasjementer i andre land benyttes den motsyklisk kapitalbuffersatsen som er fastsatt av myndighetene i vedkommende land. Dersom landet ikke har fastsatt sats benyttes samme sats som for engasjementer i Norge med mindre Finansdepartementet fastsetter en annen sats. Per 30. juni 2021 er både morbank og konsern under unntaksgrensen slik at den norske satsen benyttes på alle aktuelle engasjementer.

 

Morbank   Konsern
31.12.20 30.6.20 30.6.21 (mill. kr) 30.6.21 30.6.20 31.12.20
18.092 17.565 19.231 Sum balanseført egenkapital 22.382 20.320 21.310
-1.250 -1.213 -1.221 Hybridkapital inkludert i egenkapital -1.262 -1.254 -1.293
-515 -501 -504 Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler -1.000 -1.042 -1.044
-890 - -627 Fradrag for avsatt utbytte og gaver -627 - -890
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser bokført i annen egenkapital -829 -768 -838
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser som kan medregnes i ren kjernekapital 505 401 488
- -835 -1.433 Periodens resultat -1.523 -1.008 -
- 446 657 Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (50 prosent (50 prosent) etter skatt av konsernresultat) 747 618 -
-43 -51 -39 Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse -54 -62 -56
-47 -227 -585 Positiv verdi av justert forventet tap etter IRB-metoden -617 -248 -74
- - - Verdiendring på sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring 7 14 10
-186 -187 -187 Fradrag ren kjernekapital for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -312 -424 -572
15.160 14.997 15.292 Sum ren kjernekapital 17.416 16.547 17.041
1.250 1.250 1.250 Fondsobligasjon 1.594 1.635 1.595
16.410 16.247 16.542 Sum kjernekapital 19.011 18.182 18.636
             
      Tilleggskapital utover kjernekapital      
1.750 1.750 1.750 Ansvarlig kapital 2.250 2.240 2.262
-139 -157 -155 Fradrag for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -155 -157 -139
1.611 1.593 1.595 Sum tilleggskapital 2.095 2.083 2.123
18.020 17.841 18.137 Netto ansvarlig kapital 21.105 20.266 20.759

 

 

      Minimumskrav ansvarlig kapital      
1.053 981 1.132 Spesialiserte foretak 1.309 1.166 1.240
920 1.042 919 Foretak 930 1.052 930
1.511 1.608 1.415 Massemarked eiendom 2.207 2.290 2.261
107 112 98 Massemarked øvrig 101 115 110
1.026 1.006 1.083 Egenkapitalposisjoner IRB 1 1 1
4.617 4.748 4.647 Sum kredittrisiko IRB 4.549 4.624 4.541
             
1 2 3 Stater og sentralbanker 5 5 2
93 115 105 Obligasjoner med fortrinnsrett 149 159 142
441 597 493 Institusjoner 396 504 332
- - - Lokale og regionale myndigheter, offentlige foretak 27 17 27
32 34 33 Foretak 283 251 281
20 18 15 Massemarked 496 465 476
11 15 16 Engasjementer med pant i fast eiendom 120 157 136
272 279 272 Egenkapitalposisjoner 441 394 408
99 93 97 Øvrige eiendeler 157 150 159
970 1.152 1.034 Sum kredittrisiko Standardmetoden 2.074 2.102 1.962
             
30 43 47 Gjeldsrisiko 47 44 31
- - - Egenkapitalrisiko 20 10 18
- - - Valutarisiko og oppgjørsrisiko 3 1 3
421 407 421 Operasjonell risiko 772 720 770
25 53 34 Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA) 149 193 123
6.063 6.404 6.183 Minimumskrav ansvarlig kapital 7.613 7.694 7.448
75.785 80.047 77.288 Beregningsgrunnlag (RWA) 95.167 96.181 93.096
3.410 3.602 3.478 Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent 4.283 4.328 4.189
             
      Bufferkrav       
1.895 2.001 1.932 Bevaringsbuffer, 2,5 prosent 2.379 2.405 2.327
3.410 2.401 3.478 Systemrisikobuffer, 4,5 prosent (3,0 prosent) 4.283 2.885 4.189
758 800 773 Motsykliskbuffer, 1,0 prosent (1,0 prosent) 952 962 931
6.063 5.203 6.183 Sum bufferkrav til ren kjernekapital 7.613 6.252 7.448
5.687 6.192 5.631 Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav 5.520 5.968 5.404
      Kapitaldekning      
20,0 % 18,7 % 19,8 % Ren kjernekapitaldekning 18,3 % 17,2 % 18,3 %
21,7 % 20,3 % 21,4 % Kjernekapitaldekning 20,0 % 18,9 % 20,0 %
23,8 % 22,3 % 23,5 % Kapitaldekning 22,2 % 21,1 % 22,3 %
             
      Uvektet kjernekapitalandel      
178.219 183.256 186.273 Balanseposter 264.565 255.493 256.978
6.190 8.084 9.313 Poster utenom balansen 10.028 8.944 7.514
-606 -779 -1.128 Øvrige justeringer -1.822 -1.603 -1.577
183.803 190.562 194.457 Beregningsgrunnlag for uvektet kjernekapitalandel 272.770 262.834 262.915
16.410 16.247 16.542 Kjernekapital 19.011 18.182 18.636
8,9 % 8,5 % 8,5 % Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,0 % 6,9 % 7,1 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN