Note 16 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital

Konsern          
Endring i verdipapirgjeld (mill. kr) 31.12.20 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 30.6.21
Sertifikatgjeld, nominell verdi 341 - 368 28 -
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 39.819 5.367 5.193 -1.179 38.813
Senior non preferred, nominell verdi 1.000 1.500 - -4 2.496
Verdijusteringer 569 - - -399 169
Påløpte renter 191 - - -25 166
Totalt 41.920 6.867 5.561 -1.580 41.645

 

Endring i ansvarlig lånekapital (mill. kr) 31.12.20 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 30.6.21
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 1.793 - - - 1.793
Fondsobligasjonslån, nominell verdi - - - - -
Verdijusteringer - - - - -
Påløpte renter 3 - - -0 2
Totalt  1.795 - - -0 1.795

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN