Note 15 - Annen gjeld

 

Morbank   Konsern 
31.12.20 30.6.20 30.6.21 (mill. kr) 30.6.21 30.6.20 31.12.20
8 32 8 Utsatt skatt 81 98 81
322 218 195 Betalbar skatt 266 298 408
11 10 11 Formuesskatt 11 10 11
101 -6 55 Tidsavgrensninger 634 321 671
301 264 336 Avsetninger 336 264 301
81 120 81 Tapsavsetninger garantier og ubenyttede kreditter 81 120 81
10 11 10 Pensjonsforpliktelser 10 11 10
303 331 285 Leieforpliktelse 481 468 479
74 61 78 Trasseringsgjeld 78 61 74
3 4 1 Leverandørgjeld 60 62 45
13 2.668 276 Gjeld verdipapirer 1.515 3.006 568
- - - Egenkapitalinstrumenter 87 125 -
239 523 483 Annen gjeld 614 615 355
1.466 4.237 1.820 Sum annen gjeld 4.254 5.459 3.084


  

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN