Note 14 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern 
31.12.20 30.6.20 30.6.21 (mill. kr) 30.6.21 30.6.20 31.12.20
- - - Utsatt skattefordel 98 154 129
67 79 84 Varige driftsmidler 209 213 194
298 327 278 Bruksrett eiendom 470 463 470
135 110 98 Opptjente ikke motatte inntekter 157 148 185
11 1.169 296 Fordringer verdipapirer 1.841 1.605 678
112 83 112 Pensjonsmidler 112 83 112
340 321 471 Andre eiendeler 763 668 690
963 2.089 1.339 Sum øvrige eiendeler 3.650 3.335 2.457

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN