Note 9 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

 

Morbank   Konsern 
31.12.20 31.3.20 31.3.21 (mill. kr) 31.3.21 31.3.20 31.12.20
2.269 2.523 2.691 Jordbruk og skogbruk 2.691 2.523 2.269
1.210 1.055 1.455 Fiske og fangst 1.455 1.055 1.210
1.305 923 1.295 Havbruk 1.295 923 1.305
1.796 1.525 1.761 Industri og bergverk 1.761 1.525 1.796
3.799 3.026 4.337 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 4.337 3.026 3.799
5.461 3.810 5.341 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 5.341 3.810 5.461
1.182 295 1.118 Sjøfart og offshore 1.118 295 1.182
5.821 5.631 5.664 Eiendomsdrift 5.603 5.318 5.750
9.286 7.633 9.548 Forretningsmessig tjenesteyting 9.548 7.633 9.286
8.930 9.847 9.863 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 9.509 9.479 8.518
12.711 12.004 13.928 Offentlig forvaltning 13.928 12.004 12.711
3.795 3.545 4.758 Øvrige sektorer 4.469 3.370 3.641
57.566 51.817 61.760 Sum næring  61.056 50.962 56.928
40.600 37.190 41.334 Lønnstakere 41.334 37.190 40.600
98.166 89.007 103.094 Sum innskudd 102.390 88.152 97.529

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN