Note 8 - Brutto utlån

  31.3.21 31.3.20 31.12.20
Morbank (mill. kr) Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                        
Inngående balanse 73.297 4.430 381 78.108 69.045 5.129 487 74.661 69.045 5.129 487 74.661
Overført til (fra) trinn 1  1.034 -1.033 -1 - 1.082 -1.071 -11 - 1.050 -1.019 -31 -
Overført til (fra) Trinn 2 -752 753 -0 - -1.148 1.206 -57 - -1.433 1.470 -38 -
Overført til (fra) Trinn 3  -30 -52 82 - -18 -79 97 - -30 -47 77 -
Netto økning/reduksjon saldo eksisterende utlån -1.127 -57 -7 -1.190 -1.019 -52 -5 -1.076 -2.093 -136 -7 -2.237
Nye utstedte eller kjøpte utlån 12.982 175 29 13.186 15.166 311 58 15.535 49.001 1.464 111 50.575
Utlån som har blitt fraregnet -10.075 -540 -57 -10.672 -13.602 -751 -63 -14.416 -42.243 -2.429 -196 -44.867
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert 0 0 -7 -7 - - -4 -4 -1 -2 -22 -24
Utgående balanse 75.330 3.676 420 79.426 69.506 4.693 503 74.701 73.297 4.430 381 78.108
Næringsliv                        
Inngående balanse 35.587 5.979 1.702 43.268 33.190 3.971 1.470 38.632 33.190 3.971 1.470 38.632
Overført til (fra) Trinn 1  220 -218 -2 - 400 -400 - - 521 -521 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -286 286 - - -650 666 -15 - -2.605 2.614 -9 -
Overført til (fra) trinn 3  -86 -474 559 - -61 -521 582 - -70 -685 754 -
Netto ny måling av tap  197 -17 -10 170 -642 152 66 -424 -1.541 -208 38 -1.711
Nye utstedte eller kjøpte utlån 3.735 28 302 4.064 5.065 71 26 5.162 17.141 1.672 328 19.141
Utlån som har blitt fraregnet -2.548 -137 -138 -2.823 -3.392 -100 -35 -3.527 -11.046 -753 -862 -12.662
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert 0 0 -10 -10 0 -110 -0 -110 -2 -111 -19 -132
Utgående balanse 36.818 5.448 2.403 44.668 33.910 3.729 2.093 39.732 35.587 5.979 1.702 43.268
                         
Utlån til virkelig verdi over resultatet 4.341     4.341 4.438     4.438 4.285     4.285
Brutto utlån ved utgangen av perioden 116.489 9.123 2.823 128.435 107.853 8.421 2.596 118.871 113.169 10.409 2.083 125.660

 

  31.3.21 31.3.20 31.12.20
Konsern (mill. kr) Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                        
Inngående balanse 78.206 5.208 453 83.867 73.675 5.924 570 80.265 73.675 5.924 570 80.169
Overført til (fra) trinn 1  1.141 -1.139 -1 - 1.181 -1.168 -13 - 1.260 -1.225 -35 -
Overført til (fra) Trinn 2 -886 888 -1 - -1.306 1.378 -71 -0 -1.731 1.785 -54 -
Overført til (fra) Trinn 3  -37 -105 142 - -21 -118 139 - -44 -89 133 -
Netto ny måling av tap  -1.132 -63 -10 -1.205 -1.022 -62 -5 -1.105 -2.136 -196 -15 -2.346
Nye utstedte eller kjøpte utlån 13.740 192 29 13.961 15.824 328 58 16.211 51.383 1.702 119 53.204
Utlån som har blitt fraregnet -10.687 -622 -74 -11.383 -14.032 -915 -95 -14.756 -43.512 -2.624 -239 -46.375
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert -0 - -7 -7 - - -4 -4 -689 -70 -25 -784
Utgående balanse 80.345 4.358 531 85.233 74.300 5.367 579 80.245 78.206 5.208 453 83.867
Næringsliv                        
Inngående balanse 38.107 6.587 1.802 46.496 35.466 4.426 1.539 41.431 35.466 4.426 1.539 41.431
Overført til (fra) Trinn 1  308 -305 -3 - 415 -414 -0 - 693 -690 -4 -
Overført til (fra) trinn 2 -314 314 - - -682 697 -16 - -2.897 2.909 -11 -
Overført til (fra) trinn 3  -91 -508 599 - -78 -531 609 - -107 -695 801 -
Netto ny måling av tap  173 -19 -14 139 -599 149 66 -384 -1.589 -265 34 -1.819
Nye utstedte eller kjøpte utlån 4.090 37 302 4.429 5.349 80 27 5.456 18.238 1.875 349 20.462
Utlån som har blitt fraregnet -2.657 -169 -142 -2.968 -3.691 -55 -56 -3.802 -11.287 -815 -883 -12.985
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert -159 -38 -1 -198 0 -110 -0 -110 -410 -159 -24 -593
Utgående balanse 39.457 5.898 2.543 47.897 36.180 4.241 2.168 42.589 38.107 6.587 1.802 46.496
                         
Utlån til virkelig verdi over resultatet 4.341     4.341 4.438      4.438 4.285     4.285
Brutto utlån ved utgangen av perioden 124.142 10.256 3.073 137.471 114.918 9.608 2.747 127.272 120.598 11.794 2.255 134.648

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN