Note 7 - Tapsavsetning på utlån og garantier

 

Morbank (mill. kr) 1.1.21 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.3.21
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.377 57 -5 1.429
Utlån til amortisert kost Privatmarked 35 7 -10 32
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 147 -15 - 132
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 0 0 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.559 49 -14 1.594
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.446 49 -14 1.481
Annen gjeld - avsetninger 81 0 - 81
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 32 -1 - 31

 

Morbank (mill. kr) 1.1.20 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.3.20
Utlån til amortisert kost Næringsliv 916 146 -30 1.031
Utlån til amortisert kost Privatmarked 34 7 -3 39
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 109 37 - 146
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 -0 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.060 190 -33 1.219
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 937 182 -33 1.086
Annen gjeld - avsetninger 100 7 - 106
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 23 3 - 26

 

Morbank (mill. kr) 1.1.20 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.12.20
Utlån til amortisert kost Næringsliv 916 667 -206 1.377
Utlån til amortisert kost Privatmarked 34 12 -11 35
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 109 38 - 147
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 -1 - 0
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.060 715 -217 1.559
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 937 725 -217 1.446
Annen gjeld - avsetninger 100 -19 - 81
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 23 9 - 32

 

Konsern (mill. kr) 1.1.21 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.3.21
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.421 57 -6 1.472
Utlån til amortisert kost Privatmarked 62 8 -10 61
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 147 -15 - 132
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 0 0 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.630 51 -15 1.665
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.517 51 -15 1.553
Annen gjeld - avsetninger 81 0 - 81
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 32 -1 - 31

 

Konsern (mill. kr) 1.1.20 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.3.20
Utlån til amortisert kost Næringsliv 948 149 -32 1.065
Utlån til amortisert kost Privatmarked 63 3 -3 63
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 109 37 - 146
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 -0 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.121 189 -34 1.276
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 998 180 -34 1.144
Annen gjeld - avsetninger 100 6 - 106
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 23 3 - 26

 

Konsern (mill. kr) 1.1.20 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.12.20
Utlån til amortisert kost Næringsliv 948 682 -209 1.421
Utlån til amortisert kost Privatmarked 63 10 -11 62
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 109 38 - 147
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 -1 - 0
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.121 729 -220 1.630
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 998 739 -220 1.517
Annen gjeld - avsetninger 100 -19 - 81
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 23 9 - 32

 

 

Avsetning til tap på utlån      
  31.3.21 31.3.20 31.12.20
Morbank (mill.kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                        
Inngående balanse 35 97 47 180 25 73 45 143 25 73 45 143
Overført til (fra) trinn 1  16 -16 -0 - 13 -13 -0 - 14 -13 -0 -
Overført til (fra) Trinn 2 -1 1 -0 - -2 2 -0 - -1 2 -0 -
Overført til (fra) Trinn 3  -0 -3 3 - -0 -3 3 - -0 -3 3 -
Netto ny måling av tap  -15 17 -11 -10 -15 12 9 6 -17 12 9 5
Nye utstedte eller kjøpte utlån 5 2 0 8 4 2 0 6 13 13 0 26
Utlån som har blitt fraregnet -4 -11 -1 -15 -2 -6 -1 -10 -8 -23 -2 -33
Endring som skyldes endrede forutsetninger 1 3 - 4 5 38 - 43 10 38 2 50
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) 0 0 -5 -5 - - -3 -3 - - -11 -11
Utgående balanse 37 91 34 162 28 104 53 185 35 97 47 180
Næringsliv                        
Inngående balanse 88 387 823 1.299 66 210 540 816 66 210 540 816
Overført til (fra) Trinn 1  7 -7 -0 - 9 -9 -0 - 14 -14 -0 -
Overført til (fra) Trinn 2 -2 2 - - -4 4 -0 - -4 4 -0 -
Overført til (fra) Trinn 3  -2 -78 81 - -0 -1 1 - -0 -1 1 -
Netto ny måling av tap  -9 13 50 54 -8 33 148 173 -2 72 486 556
Nye utstedte eller kjøpte utlån 13 1 4 18 14 2 1 17 45 99 1 144
Utlån som har blitt fraregnet -5 -9 -1 -15 -11 -72 -0 -83 -30 -96 -1 -127
Endring som skyldes endringer i forutsetninger 1 4 - 6 4 30 0 34 -0 113 2 115 
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -10 -10 - - -30 -30 - - -206 -206
Utgående balanse 91 312 948 1.351 70 197 660 927 88 387 823 1.299
Total balanseført tapsavsetning  128 403 981 1.512 98 301 713 1.112 123 484 870 1.478

 

             
31.3.21 31.3.20  31.12.20
Konsern (mill. kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                        
Inngående balanse 42 107 58 207 32 84 56 172 32 84 56 172
Overført til (fra) trinn 1  17 -17 -0 - 14 -14 -0 - 14 -13 -0 -
Overført til (fra) Trinn 2 -1 1 -0 - -2 3 -1 - 0 -0 -0 -
Overført til (fra) Trinn 3  -0 -5 5 - -0 -4 4 - -1 -2 3 -
Netto ny måling av tap  -16 19 -9 -6 -16 12 11 8 -17 11 11 5
Nye utstedte eller kjøpte utlån 6 3 2 11 5 2 0 7 12 15 5 31
Utlån som har blitt fraregnet -4 -12 -3 -19 -3 -7 -7 -17 -6 -20 1 -25
Endring som skyldes endrede forutsetninger 1 2 -1 2 5 38 - 43 7 33 -6 35
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -5 -5 - - -3 -3 - - -11 -11
Utgående balanse 43 99 48 190 35 114 61 210 42 107 58 207
Næringsliv                        
Inngående balanse 98 399 845 1.342 71 218 557 846 71 218 560 849
Overført til (fra) Trinn 1  8 -8 0 - 9 -9 -0 - 14 -14 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -2 2 - - -4 4 -0 - -2 2 -0 -
Overført til (fra) trinn 3  -2 -79 82 - -0 -1 1 - -1 0 1 -
Netto ny måling av tap  -10 14 53 57 -9 33 151 175 -2 72 484 555
Nye utstedte eller kjøpte utlån 15 1 4 20 14 2 3 20 46 103 3 151
Utlån som har blitt fraregnet -5 -10 -2 -16 -11 -73 -1 -85 -26 -93 10 -109
Endring som skyldes endrede forutsetninger 0 3 -1 2 4 30 - 34 -2 111 -4 106
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -10 -10 - - -31 -31 - - -209 -209
Utgående balanse 101 322 971 1.394 75 204 680 960 98 399 845 1.342
Total balanseført tapsavsetning  145 421 1.019 1.584 110 318 741 1.170 140 507 902 1.549

 

 

Avsetning til tap på garantier og ubenyttede kreditter
       
  31.3.21 31.3.20 31.12.20
Morbank og Konsern (mill. kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Inngående balanse 27 50 4 81 14 29 57 100 14 29 57 100
Overført til (fra) Trinn 1  3 -3 -0 - 1 -1 -0 - 2 -2 -0 -
Overført til (fra) Trinn 2 -6 6 - - -0 0 - - -0 0 -0 -
Overført til (fra) Trinn 3  -0 -1 1 - -0 -0 0 - -0 -0 0 -
Netto ny måling av tap  -6 6 -1 -1 -3 8 -0 5 2 16 -54 -36
Nye utstedte eller kjøpte utlån 3 1 0 4 2 0 0 3 11 8 0 19
Utlån som har blitt fraregnet -1 -2 -0 -3 -1 -3 -0 -4 -5 -13 -0 -19
Endring som skyldes endrede forutsetninger 0 1 - 1 1 2 - 3 3 12 0 16
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - - - - - - - - - - -
Utgående balanse 20 57 4 81 14 36 57 106 27 50 4 81
Herav                        
Privatmarked       3       3        2
Næringsliv       79       103        79

 

 

Næringsfordeling av avsetning til tap på utlån           
  31.3.21 31.3.20 31.12.20
Morbank (mill.kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Jordbruk og skogbruk 2 23 2 27 2 25 8 34  2  34  5  41
Fiske og fangst 8 2 0 10 4 0 - 4  6  2  0  8
Havbruk 4 0 0 4 1 1 - 1  2  0  3  5
Industri og bergverk 7 20 9 36 4 22 3 28  8  25  2  35
Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 11 12 37 60 11 7 16 34  11  27  17  55
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 9 26 16 51 9 15 11 34 10 30 17  58
Sjøfart og offshore 14 190 657 862 4 101 588 692  10  180  614  804
Eiendomsdrift 20 49 34 102 19 41 26 86  20  56  38  114
Forretningsmessig tjenesteyting 12 12 194 218 7 5 27 38  12  56  142  210
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 8 10 1 19 11 5 1 17  8  10  2  19
Offentlig forvaltning 0 - - 0 0 - - 0  0  0  0  0
Øvrige sektorer 1 1 - 1 0 0 - 0  0  0  0  0
Lønnstakere 2 58 31 91 2 81 32 116  2  65  31  97
Sum avsetning til tap på utlån 97 403 981 1.481 72 301 713 1.086 91 484 870 1.446
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 31 -  - 31 26  -  - 26 32  -  - 32
Total balanseført tapsavsetning  128 403 981 1.512 98 301 713 1.112  123  484  870 1.478

 

             
  31.3.21 31.3.20 31.12.20
Konsern (mill.kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Jordbruk og skogbruk 3 25 3 31 3 25 9 37  3  36  5  44
Fiske og fangst 8 2 0 10 4 0 - 4  6  2  0  8
Havbruk 4 1 0 5 1 1 - 2  3  1  3  6
Industri og bergverk 9 23 14 45 4 24 7 35  10  27  7  44
Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 13 14 41 68 13 9 24 46  13  31  20  64
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 11 26 18 55 10 15 11 36 12 31 19  62
Sjøfart og offshore 14 190 657 862 4 101 588 692  10  180  614  804
Eiendomsdrift 20 49 34 103 19 41 26 86  20  56  39  115
Forretningsmessig tjenesteyting 13 13 198 224 7 6 28 41  13  57  143  213
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 10 11 11 32 12 6 8 26  10  12  10  32
Offentlig forvaltning 0 - - 0 0 - - 0  0  0  0  0
Øvrige sektorer 1 1 - 1 0 0 2 2  0  0  2  2
Lønnstakere 7 65 44 116 8 90 40 138  7  73  41  122
Sum avsetning til tap på utlån 113 421 1.019 1.553 84 319 741 1.144 108 507 902 1.517
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 31  -  - 31 26  -  - 26 32  -  - 32
Total balanseført tapsavsetning  145 421 1.019 1.584 110 319 741 1.170  140  507  902 1.549

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN