Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.20 31.3.20 31.3.21 (mill. kr) 31.3.21 31.3.20 31.12.20
9.160 8.584 9.134 Jordbruk og skogbruk 9.568 8.946 9.591
5.243 4.893 5.344 Fiske og fangst 5.362 4.907 5.259
1.704 756 2.005 Havbruk 2.268 1.053 2.100
2.234 1.870 2.326 Industri og bergverk 2.848 2.255 2.646
3.195 3.025 3.080 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 4.016 3.837 4.077
2.289 2.266 2.537 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.832 2.607 2.586
4.537 5.177 4.822 Sjøfart og offshore 4.822 5.177 4.537
15.427 14.614 16.512 Eiendomsdrift 16.595 14.689 15.509
3.644 2.454 3.641 Forretningsmessig tjenesteyting 3.434 2.158 3.423
6.032 5.546 5.377 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 6.298 6.379 6.942
9 6 2 Offentlig forvaltning 29 17 33
1.626 1.718 1.746 Øvrige sektorer 1.757 1.742 1.638
55.099 50.909 56.525 Sum næring  59.830 53.767 58.340
118.714 111.460 119.780 Lønnstakere 125.512 117.004 124.461
173.814 162.369 176.305 Sum utlån inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 185.342 170.771 182.801
46.613 41.972 46.337 Herav Boligkreditt  46.337 41.972 46.613
1.540 1.526 1.533 Herav Næringskreditt 1.533 1.526 1.540
125.660 118.871 128.435 Brutto utlån til kunder 137.471 127.272 134.648
1.351 964 1.380 - Tapsavsetning utlån til amortisert kost 1.451 1.019 1.421
96 123 101 - Tapsavsetning utlån til virkelig verdi over totalresultat 101 125 96
124.214 117.784 126.954 Netto utlån til kunder 135.919 126.128 133.131

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN