Note 4 - Kapitaldekning

Kapitaldekning beregnes og rapporteres i samsvar med EUs kapitalkrav for banker og verdipapirforetak (CRR/CRD IV). SpareBank 1 SMN benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approach) for kredittrisiko. For foretaksporteføljene benyttes Avansert IRB. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer.

Per 31. mars 2021 er samlet minstekrav til ren kjernekapital 12,5 prosent. Kravet til bevaringsbuffer er 2,5 prosent, systemrisikobufferen for norske IRB-A banker 4,5 prosent og den norske motsykliske kapitalbuffer 1,0 prosent. Disse kravene er i tillegg til kravet om ren kjernekapital på 4,5 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et pilar 2-krav for SpareBank 1 SMN på 1,9 prosent, dog minimum 1.794 millioner kroner. 

Systemrisikobufferen er på 4,5 prosent for de norske engasjementene. For engasjement i andre land skal det aktuelle lands sats benyttes. Per 31. mars 2021 er derfor den reelle satsen for morbank og for konsern 4,4 prosent.

Motsyklisk kapitalbuffer beregnes på differensierte satser. For engasjementer i andre land benyttes den motsyklisk kapitalbuffersatsen som er fastsatt av myndighetene i vedkommende land. Dersom landet ikke har fastsatt sats benyttes samme sats som for engasjementer i Norge med mindre Finansdepartementet fastsetter en annen sats. Per 31. mars 2021 er både morbank og konsern under unntaksgrensen slik at den norske satsen benyttes på alle aktuelle engasjementer.

 

Morbank   Konsern
31.12.20 31.3.20 31.3.21 (mill. kr) 31.3.21 31.3.20 31.12.20
18.092 16.866 18.259 Sum balanseført egenkapital 21.734 19.600 21.310
-1.250 -1.227 -1.231 Hybridkapital inkludert i egenkapital -1.273 -1.268 -1.293
-515 -507 -511 Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler -1.027 -1.059 -1.044
-890 - -627 Fradrag for avsatt utbytte og gaver -627 - -890
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser bokført i annen egenkapital -891 -760 -838
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser som kan medregnes i ren kjernekapital 489 398 488
- -106 -450 Periodens resultat -768 -290 -
- 83 57 Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (50 prosent (50 prosent) etter skatt av konsernresultat) 374 266 -
-43 -50 -43 Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse -56 -62 -56
-47 -293 -263 Positiv verdi av justert forventet tap etter IRB-metoden -292 -329 -74
- - - Verdiendring på sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring 8 13 10
-186 -185 -186 Fradrag ren kjernekapital for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -629 -353 -572
15.160 14.582 15.005 Sum ren kjernekapital 17.042 16.155 17.041
1.250 1.250 1.250 Fondsobligasjon 1.595 1.637 1.595
16.410 15.832 16.255 Sum kjernekapital 18.636 17.792 18.636
             
      Tilleggskapital utover kjernekapital      
1.750 1.750 1.750 Ansvarlig kapital 2.259 2.240 2.262
-139 -153 -154 Fradrag for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -154 -153 -139
1.611 1.597 1.596 Sum tilleggskapital 2.105 2.087 2.123
18.020 17.429 17.851 Netto ansvarlig kapital 20.741 19.879 20.759

 

 

 

 

      Minimumskrav ansvarlig kapital      
1.053 964 1.112 Spesialiserte foretak 1.292 1.153 1.240
920 1.269 982 Foretak 992 1.279 930
1.511 1.625 1.463 Massemarked eiendom 2.218 2.310 2.261
107 97 100 Massemarked øvrig 102 100 110
1.026 987 1.025 Egenkapitalposisjoner IRB 1 1 1
4.617 4.942 4.682 Sum kredittrisiko IRB 4.606 4.842 4.541
             
1 2 3 Stater og sentralbanker 5 4 2
93 101 107 Obligasjoner med fortrinnsrett 146 152 142
441 567 485 Institusjoner 336 466 332
- - - Lokale og regionale myndigheter, offentlige foretak 28 15 27
32 30 32 Foretak 270 227 281
20 17 18 Massemarked 484 474 476
11 16 12 Engasjementer med pant i fast eiendom 131 174 136
272 240 272 Egenkapitalposisjoner 428 383 408
99 115 89 Øvrige eiendeler 159 150 159
970 1.088 1.018 Sum kredittrisiko Standardmetoden 1.986 2.045 1.962
             
30 47 43 Gjeldsrisiko 44 48 31
- - - Egenkapitalrisiko 9 7 18
- - - Valutarisiko og oppgjørsrisiko 1 3 3
421 407 421 Operasjonell risiko 772 720 770
25 98 32 Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA) 153 240 123
6.063 6.583 6.196 Minimumskrav ansvarlig kapital 7.571 7.907 7.448
75.785 82.282 77.455 Beregningsgrunnlag (RWA) 94.633 98.832 93.096
3.410 3.703 3.485 Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent 4.258 4.447 4.189
             
      Bufferkrav       
1.895 2.057 1.936 Bevaringsbuffer, 2,5 prosent 2.366 2.471 2.327
3.410 2.468 3.485 Systemrisikobuffer, 4,5 prosent (3,0 prosent) 4.258 2.965 4.189
758 823 775 Motsykliskbuffer, 1,0 prosent (1,0 prosent) 946 988 931
6.063 5.348 6.196 Sum bufferkrav til ren kjernekapital 7.571 6.424 7.448
5.687 5.531 5.323 Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav 5.212 5.284 5.404
      Kapitaldekning      
20,0 % 17,7 % 19,4 % Ren kjernekapitaldekning 18,0 % 16,3 % 18,3 %
21,7 % 19,2 % 21,0 % Kjernekapitaldekning 19,7 % 18,0 % 20,0 %
23,8 % 21,2 % 23,0 % Kapitaldekning 21,9 % 20,1 % 22,3 %
             
      Uvektet kjernekapitalandel      
178.219 177.198 181.720 Balanseposter 258.536 249.366 256.978
6.190 7.719 8.793 Poster utenom balansen 9.568 8.702 7.514
-606 -1.033 -817 Øvrige justeringer -1.844 -1.820 -1.577
183.803 183.884 189.696 Beregningsgrunnlag for uvektet kjernekapitalandel 266.260 256.248 262.915
16.410 15.832 16.255 Kjernekapital 18.636 17.792 18.636
8,9 % 8,6 % 8,6 % Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,0 % 6,9 % 7,1 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN