Note 3 - Segmentrapportering

For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene, mens for tilknyttede og felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel etter skatt samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå.  

 

Konsern 31. mars 2021  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv SB1 Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps- huset SMN SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/ elim Total
Netto renteinntekter 337 270 -5 0 113 0 - - -47 668
Renter av anvendt kapital 9 3 - - - - - - -12 -
Sum renteinntekter 346 273 -5 0 113 0 -  -  -59 668
Netto provisjons- og andre inntekter 149 59 321 103 -22 155 - - 42 808
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 0 5 37 10 - - 67 40 130 289
Sum inntekter  496 337 353 114 91 155 67 40 114 1.766
Sum driftskostnader 228 107 227 93 29 128     -6 806
Resultat før tap 268 230 125 21 62 27 67 40 119 960
 Tap på utlån, garantier m.v.  -12 62 - - 7 - - - 1 59
Resultat før skatt  280 167 125 21 55 27 67 40 118 901
EK avkastning *) 12,5 % 9,6 %               14,8 %
                     
Balanse                    
Utlån til kunder 130.296 46.190 - - 9.678 - - - -821 185.342
Herav solgt til Boligkreditt og Næringskreditt -46.611 -1.360 - - 0 - - - 100 -47.871
Nedskrivning utlån -130 -1.351 - - -69 - - - -3 -1.553
Andre eiendeler 119 12.286 3.112 376 76 553 2.230 1.554 37.598 57.903
Sum eiendeler 83.674 55.765 3.112 376 9.685 553 2.230 1.554 36.874 193.822
                       
Innskudd fra og gjeld til kunder 48.439 53.200 - - - - - - 751 102.390
Annen gjeld og egenkapital 35.235 2.565 3.112 376 9.685 553 2.230 1.554 36.123 91.432
Sum egenkapital og gjeld 83.674 55.765 3.112 376 9.685 553 2.230 1.554 36.874 193.822

 

 

Konsern 31. mars 2020  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv SB1 Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps- huset SMN SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/ elim Total
Netto renteinntekter  301 271 -2 -0 82 0 - - 59 710
Renter av anvendt kapital 53 38 - - - - - - -91 -
Sum renteinntekter 354 308 -2 -0 82 0 -  -  -32 710
Netto provisjons- og andre inntekter 198 54 60 83 -6 156 - - 24 570
Netto avkastning på finansielle investeringer **)  -2 10 45 - - -115 23 140 101
Sum inntekter  550 373 103 83 76 156 -115 23 132 1.381
Sum driftskostnader 246 113 118 83 24 129     2 716
Resultat før tap 304 261 -15 -0 52 27,3 -115 23 130 665
 Tap på utlån, garantier m.v.   44 258 - - 5 - - - 1 308
Resultat før skatt  260 3 -15 -0 47 27,3 -115 23 128 357
EK avkastning *) 9,5 % 0,2 %               5,7 %
                     
Balanse                     
Utlån til kunder  121.269 41.174 - - 8.957 - - - -629 170.771
Herav solgt til Boligkreditt og Næringskreditt  -42.254 -1.245 - - - - - - -0 -43.498
Nedskrivning utlån  -157 -930 - - -52 - - - -6 -1.144
Andre eiendeler  197 7.932 2.636 301 23 551 1.834 1.449 44.132 59.054
Sum eiendeler 79.055 46.931 2.636 301 8.928 551 1.834 1.449 43.497 185.182
                       
Innskudd fra og gjeld til kunder  43.961 42.710 - - - - - - 1.482 88.152
Annen gjeld og egenkapital  35.095 4.222 2.636 301 8.928 551 1.834 1.449 42.015 97.030
Sum egenkapital og gjeld 79.055 46.931 2.636 301 8.928 551 1.834 1.449 43.497 185.182

 

Konsern 31. desember 2020  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat-
marked
Nærings-
liv
SB1
Markets
EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps-
huset SMN

SB 1
Gruppen

BN
Bank
Øvrige/
elim
Total
Netto renteinntekter   1.112 1.085 -14 2 371 1 - - 202 2.759
Renter av anvendt kapital 101 63 - - - - - - -165 -
Sum renteinntekter 1.213 1.149 -14 2 371 1 -  -  37 2.759
Netto provisjons- og andre inntekter 867 211 693 392 -22 533 - - -102 2.572
Netto avkastning på finansielle investeringer **)   -2 21 137  - - - 194 120 481 951
Sum inntekter  2.078 1.381 816 394 349 533 194 120 416 6.281
Sum driftskostnader 929 422 637 342 86 423  -  - 114 2.952
Resultat før tap 1.149 959 179 52 263 110 194 120 301 3.329
 Tap på utlån, garantier m.v.  56 846 - - 49 - - - 1 951
Resultat før skatt  1.093 113 179 52 214 110 194 120 301 2.378
EK avkastning *) 13,4 % 2,1 %               10,0 %
                     
Balanse                      
Utlån til kunder   129.149 44.845 - - 9.549 - - - -742 182.801
Herav solgt til Boligkreditt og Næringskreditt   -46.899 -1.354 - - - - - - 100 -48.153
Nedskrivning utlån   -148 -1.298 - - -67 - - - -4 -1.517
Andre eiendeler   156 10.471 3.265 357 116 592 2.151 1.514 36.160 54.781
Sum eiendeler 82.258 52.663 3.265 357 9.598 592 2.151 1.514 35.514 187.912
                       
Innskudd fra og gjeld til kunder   47.478 49.420 - - - - - - 631 97.529
Annen gjeld og egenkapital   34.780 3.244 3.265 357 9.598 592 2.151 1.514 34.883 90.383
Sum egenkapital og gjeld 82.258 52.663 3.265 357 9.598 592 2.151 1.514 35.514 187.912

 *) Regulatorisk kapital er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i Privatmarked og Næringsliv. Denne kapitalen er oppgrosset til 16,9 prosent for å være i tråd med bankens kapitalmål gjennom året.   

**) Spesifikasjon av netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser (mill. kr)  31.03.2021 31.03.2020 31.12.2020
Utbytte 4 8 39
Gevinst/(tap) på aksjer 102 -42 -4
Gevinst/(tap) på sertifikater og obligasjoner -84 50 103
Gevinst/(tap) på finansielle derivater 105 -148 32
Gevinst/(tap) på finansielle instrumenter knyttet til sikringsbokføring  -11 -6 1
Gevinst/(tap) på øvrige finansielle instrumenter til virkelig verdi (FVO) 10 -57 -11
Gevinst/(tap) på valuta 15 65 82
Gevinst/(tap) på aksjer og aksjederivater i SpareBank 1 Markets 20 14 28
Sum verdiendringer finansielle eiendeler 158 -124 230
SpareBank 1 Gruppen 67 -115 194
Gevinst Fremtind Forsikring   340 340
SpareBank 1 Boligkreditt  4 -31 18
SpareBank 1 Næringskreditt 3 2 18
BN Bank 40 23 120
SpareBank 1 Kreditt 0 0 2
SpareBank 1 Betaling -1 -2 -2
Andre selskaper 14 -0 -10
Sum avkastning på eierinteresser 128 217 681
Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser  289 101 951
       
Virkelig verdi sikring      
Virkelig verdi-endringer på sikringsinstrumentet -293 359 467
Virkelig verdi-endringer på den sikrede posten henførbar til sikret risko 282 -365 -465
Gevinster el.tap fra sikringsbokføring, netto -11 -6 1

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN