Note 15 - Annen gjeld

Morbank   Konsern 
31.12.20 31.3.20 31.3.21 (mill. kr) 31.3.21 31.3.20 31.12.20
8 38 8 Utsatt skatt 82 103 81
322 120 74 Betalbar skatt 130 179 408
11 10 11 Formuesskatt 11 10 11
101 246 109 Tidsavgrensninger 681 602 671
301 291 365 Avsetninger 365 291 301
81 106 81 Tapsavsetninger garantier og ubenyttede kreditter 81 106 81
10 16 10 Pensjonsforpliktelser 10 16 10
303 344 297 Leieforpliktelse 501 494 479
74 42 133 Trasseringsgjeld 133 42 74
3 5 2 Leverandørgjeld 63 58 45
13 1.097 110 Gjeld verdipapirer 720 1.677 568
- - - Egenkapitalinstrumenter 30 34 -
239 1.188 547 Annen gjeld 776 1.286 355
1.466 3.503 1.748 Sum annen gjeld 3.584 4.900 3.084

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN