Note 14 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern 
31.12.20 31.3.20 31.3.21 (mill. kr) 31.3.21 31.3.20 31.12.20
- - - Utsatt skattefordel 129 156 129
67 79 80 Varige driftsmidler 206 215 194
298 338 291 Bruksrett eiendom 492 488 470
135 134 94 Opptjente ikke motatte inntekter 215 186 185
11 422 122 Fordringer verdipapirer 828 1.102 678
112 109 112 Pensjonsmidler 112 109 112
340 571 409 Andre eiendeler 773 554 690
963 1.654 1.108 Sum øvrige eiendeler 2.754 2.810 2.457

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN