Note 10 - Netto renteinntekter

 

Morbank   Konsern
  Januar - Mars   Januar - Mars  
2020 2020 2021 (mill. kr) 2021 2020 2020
             
171 67 35 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (amortisert kost) 12 22 42
1.584 430 384 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (amortisert kost) 512 565 2.120
1.519 505 310 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (virkelig verdi over andre inntekter og kostnader) 313 509 1.534
129 33 29 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (virkelig verdi over resultatet) 29 33 129
349 116 67 Renter og lign. inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (virkelig verdi over resultatet) 67 115 346
- - - Andre renteinntekter 6 7 27
3.752 1.151 826 Sum renteinntekter 939 1.250 4.197
             
84 45 11 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner  12 52 92
731 301 125 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 123 295 719
484 148 104 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 104 148 484
48 20 8 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 9 21 50
8 2 2 Andre rentekostnader 5 9 25
67 16 17 Avgift Sparebankenes sikringsfond  17 16 67
1.423 533 267 Rentekostnader og lignende kostnader  271 540 1.439
             
2.329 618 558 Netto renteinntekter 668 710 2.759


  

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN