Note 7 - Tapsavsetning på utlån og garantier

 

Morbank (mill. kr) 1.1.20 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.12.20
Utlån til amortisert kost Næringsliv 916 667 -206 1.377
Utlån til amortisert kost Privatmarked 34 12 -11 35
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 109 38 - 147
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 -1 - 0
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.060 715 -217 1.559
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 937 725 -217 1.446
Annen gjeld - avsetninger 100 -19 - 81
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 23 9 - 32

 

Morbank (mill. kr) 1.1.19 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.12.19
Utlån til amortisert kost Næringsliv 742 201 -27 916
Utlån til amortisert kost Privatmarked 45 -6 -5 34
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 75 34 - 109
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv - 1 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  862 230 -32 1.060
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 697 272 -32 937
Annen gjeld - avsetninger 148 -48 - 100
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 17 6 - 23

 

Konsern (mill. kr) 1.1.20 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.12.20
Utlån til amortisert kost Næringsliv 948 682 -209 1.421
Utlån til amortisert kost Privatmarked 63 10 -11 62
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 109 38 - 147
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 -1 - 0
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.121 729 -220 1.630
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 998 739 -220 1.517
Annen gjeld - avsetninger 100 -19 - 81
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 23 9 - 32

 

Konsern (mill. kr) 1.1.19 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.12.19
Utlån til amortisert kost Næringsliv 766 212 -31 948
Utlån til amortisert kost Privatmarked 68 0 -5 63
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 75 34 - 109
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv - 1 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  909 248 -36 1.121
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 744 290 -36 998
Annen gjeld - avsetninger 148 -48 - 100
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 17 6 - 23

 

 

Avsetning til tap på utlån 2020 2019
Morbank (mill.kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                
Balanse 1. januar 25 73 45 143 27 62 31 120
Overført til (fra) trinn 1  14 -13 -0 - 10 -10 -  - 
Overført til (fra) Trinn 2 -1 2 -0 - -2 2 -  - 
Overført til (fra) Trinn 3  -0 -3 3 - - -3 3  - 
Netto ny måling av tap  -17 12 9 5 -11 24 18 30
Nye utstedte eller kjøpte utlån 13 13 0 26 13 17 1 31
Utlån som har blitt fraregnet -8 -23 -2 -33 -11 -20 -1 -33
Endring som skyldes endrede forutsetninger 10 38 2 50        
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) 0 0 -11 -11  -   -  -5 -5
Balanse 31. desember 35 97 47 180 25 73 45 143
Næringsliv                
Balanse 1. januar 66 210 540 816 64 148 382 594
Overført til (fra) Trinn 1  14 -14 -0 - 19 -19 -  - 
Overført til (fra) Trinn 2 -4 4 -0 - -8 8  -   - 
Overført til (fra) Trinn 3  -0 -1 1 - - - 1  - 
Netto ny måling av tap  -2 72 486 556 -17 98 185 266
Nye utstedte eller kjøpte utlån 45 99 1 144 27 20 1 48
Utlån som har blitt fraregnet -30 -96 -1 -127 -20 -43 - -63
Endring som skyldes endringer i forutsetninger 0 113 2 115 - -    
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -206 -206  -   -  -27 -27
Balanse 31. desember 88 387 823 1.299 66 210 541 817
Total balanseført tapsavsetning  123 484 870 1.478 91 283 586 960

 

  2020 2019
Konsern (mill. kr) Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                
Balanse 1. januar 32 84 56 172 33 71 39 143
Overført til (fra) trinn 1  14 -13 -0 - 12 -11 -  - 
Overført til (fra) Trinn 2 0 -0 -0 - -2 4 -1  - 
Overført til (fra) Trinn 3  -1 -2 3 - - -3 4  - 
Netto ny måling av tap  -17 11 11 5 -14 24 22 32
Nye utstedte eller kjøpte utlån 12 15 5 31 17 23 3 44
Utlån som har blitt fraregnet -6 -20 1 -25 -13 -23 -5 -41
Endring som skyldes endrede forutsetninger 7 33 -6 35        
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -11 -11  -   -  -5 -5
Balanse 31. desember 42 107 58 207 32 84 56 172
Næringsliv                
Balanse 1. januar 71 218 560 849 70 152 397 619
Overført til (fra) Trinn 1  14 -14 -0 - 20 -20 -  - 
Overført til (fra) trinn 2 -2 2 -0 - -9 9  -   - 
Overført til (fra) trinn 3  -1 0 1 - - -1 1  - 
Netto ny måling av tap  -2 72 484 555 -19 100 188 268
Nye utstedte eller kjøpte utlån 46 103 3 151 30 21 7 59
Utlån som har blitt fraregnet -26 -93 10 -109 -20 -44 -2 -66
Endring som skyldes endrede forutsetninger -2 111 -4 106        
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -209 -209  -   -  -31 -31
Balanse 31. desember 98 399 845 1.342 71 218 560 849
Total balanseført tapsavsetning  140 507 902 1.549 104 302 616 1.021

 

Avsetning til tap på garantier og ubenyttede kreditter 2020 2019
Morbank og Konsern (mill. kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Balanse 1. januar 14 29 57 100 11 47 90 148
Overført til (fra) Trinn 1  2 -2 -0 - 3 -3 -0 -
Overført til (fra) Trinn 2 -0 0 -0 - -1 1 - -
Overført til (fra) Trinn 3  -0 -0 0 - -0 -0 0 -
Netto ny måling av tap  2 16 -54 -36 -2 3 -33 -33
Nye utstedte eller kjøpte utlån 11 8 0 19 7 1 0 8
Utlån som har blitt fraregnet -5 -13 -0 -19 -3 -20 -0 -24
Endring som skyldes modifikasjoner som
ikke har resultert i fraregning
3 12 0 16 - - - -
Balanse 31. desember 27 50 4 81 14 29 57 100
Herav                
Privatmarked       2       2
Næringsliv       79       98

 

Avsetning til tap på utlån fordelt på næring  31.12.20  31.12.19
Morbank (mill.kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Jordbruk og skogbruk 2 34 5 41 2 21 7 30
Fiske og fangst 6 2 - 8 2 1 0 3
Havbruk 2 0 3 5 1 0   1
Industri og bergverk 8 25 2 35 5 9 5 20
Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 11 27 17 55 10 5 11 26
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 10 30 17 58 10 8 11 28
Sjøfart og offshore 10 180 614 804 9 87 471 568
Eiendomsdrift 20 56 38 114 16 45 23 83
Forretningsmessig tjenesteyting 12 56 142 210 7 50 22 79
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 8 10 2 19 7 4 3 14
Offentlig forvaltning 0 - - 0 - - - -
Øvrige sektorer 0 0 - 0 - - - -
Lønnstakere 2 65 31 97 - 52 33 86
Sum avsetning til tap på utlån 91 484 870 1.446 68 283 586 937
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 32     32 23     24
Total balanseført tapsavsetning  123 484 870 1.478 91 283 586 961

 

 

   31.12.20  31.12.19
Konsern (mill.kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Jordbruk og skogbruk 3 36 5 44 2 22 8 32
Fiske og fangst 6 2 - 8 2 1 0 3
Havbruk 3 1 3 6 1 0 - 1
Industri og bergverk 10 27 7 44 6 11 9 27
Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 13 31 20 64 11 8 16 35
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 12 31 19 62 11 8 11 30
Sjøfart og offshore 10 180 614 804 9 87 471 568
Eiendomsdrift 20 56 39 115 16 45 23 84
Forretningsmessig tjenesteyting 13 57 143 213 8 51 24 82
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 10 12 10 32 8 5 8 21
Offentlig forvaltning 0 - - 0 - - - -
Øvrige sektorer 0 0 2 2 2 0 0 2
Lønnstakere 7 73 41 122 6 63 44 112
Sum avsetning til tap på utlån 108 507 902 1.517 82 302 614 998
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 32     32 23 - - 24
Total balanseført tapsavsetning  140 507 902 1.549 105 302 614 1.022

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN