Note 17 - Resultat per egenkapitalbevis

Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet er beregnet som resultat etter skatt fordelt i forhold til gjennomsnittlig antall egenkapitalbevis  i regnskapsåret. Det foreligger ikke opsjonsavtaler knyttet til egenkapitalbevisene slik at utvannet resultatet er overensstemmende med resultat pr. egenkapitalbevis.

 

(mill. kr) 1. halvår 2018 1. halvår 2017
Grunnlag resultat som fordeles mellom EK-beviseiere og grunnfondskapital 1) 1.163 741
Resultat til egenkapitalbeviseiere, fordelt etter egenkapitalbevisbrøk 2) 744 474
Gjennomsnittlig antall utstedte egenkapitalbevis fratrukket egne bevis  129.331.186 129.552.433
Resultat per egenkapitalbevis 5,75 3,66

 

1) Korrigert resultat  1. halvår 2018 1. halvår 2017
Konsernets resultat i perioden 1.209 776
-ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat -27 -17
- korrigert for renter på hybridkapital ført direkte mot EK -20 -17
Korrigert resultat i perioden 1.163 741

 

2) Beregning av egenkapitalbevisbrøk (morbank)    
(mill. kr) 30.6.18 30.6.17
Eierandelskapital 2.597 2.597
Utjevningsfond 5.079 4.487
Overkursfond 895 895
Fond for urealiserte gevinster 81 81
Annen egenkapital -8 8
A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital 8.644 8.068
Grunnfondskapital 4.831 4.498
Fond for urealiserte gevinster 45 45
Annen egenkapital -4 5
B. Sum grunnfondskapital 4.872 4.548
Avsetning gaver - -
Avsatt utbytte - -
Egenkapital ekskl. hybridkapital  13.517 12.616
Egenkapitalbevisbrøk A/(A+B) 63,95 % 63,95 %
     
Egenkapitalbevisbrøk til disponering 63,95 % 63,95 %

 

 

Neste

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN