Note 10 - Netto renteinntekter

 

Morbank   Konsern
Januar - Desember   Januar - Desember
2019 2020 (mill. kr) 2020 2019
         
    Renteinntekter    
246 171 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (amortisert kost) 42 103
1.693 1.584 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (amortisert kost) 2.120 2.177
1.792 1.519 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (virkelig verdi over andre inntekter og kostnader) 1.534 1.814
134 129 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (virkelig verdi over resultatet) 129 134
375 349 Renter og lign. inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (virkelig verdi over resultatet) 346 371
- - Andre renteinntekter 27 26
4.241 3.752 Sum renteinntekter 4.197 4.626
         
    Rentekostnader    
170 84 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner  92 190
1.042 731 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 719 1.019
545 484 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 484 545
84 48 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 50 86
62 8 Andre rentekostnader 25 86
13 67 Avgift Sparebankenes sikringsfond 67 13
1.916 1.423 Sum rentekostnader og lignende kostnader  1.439 1.939
         
2.325 2.329 Netto renteinntekter 2.759 2.687

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN