Note 3 - Segmentrapportering

For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene, mens for tilknyttede og felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel etter skatt samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå.  

 

Konsern 31. desember 2020  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat-
marked
Nærings-
liv
SB1
Markets
EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps-
huset SMN

SB 1
Gruppen

BN
Bank
Øvrige/
elim
Total
Netto renteinntekter   1.112 1.085 -14 2 371 1 - - 202 2.759
Renter av anvendt kapital 101 63 - - - - - - -165 -
Sum renteinntekter 1.213 1.149 -14 2 371 1 -  -  37 2.759
Netto provisjons- og andre inntekter 867 211 693 392 -22 533 - - -102 2.572
Netto avkastning på finansielle investeringer **)   -2 21 137  - - - 194 120 481 951
Sum inntekter  2.078 1.381 816 394 349 533 194 120 416 6.281
Sum driftskostnader 929 422 637 342 86 423  -  - 114 2.952
Resultat før tap 1.149 959 179 52 263 110 194 120 301 3.329
 Tap på utlån, garantier m.v.  56 846 - - 49 - - - 1 951
Resultat før skatt  1.093 113 179 52 214 110 194 120 301 2.378
EK avkastning *) 13,4 % 2,1 %               10,0 %
                     
Balanse                      
Utlån til kunder   129.149 44.845 - - 9.549 - - - -742 182.801
Herav solgt til Boligkreditt og Næringskreditt   -46.899 -1.354 - - - - - - 100 -48.153
Nedskrivning utlån   -148 -1.298 - - -67 - - - -4 -1.517
Andre eiendeler   156 10.471 3.265 357 116 592 2.151 1.514 36.160 54.781
Sum eiendeler 82.258 52.663 3.265 357 9.598 592 2.151 1.514 35.514 187.912
                       
Innskudd fra og gjeld til kunder   47.478 49.420 - - - - - - 631 97.529
Annen gjeld og egenkapital   34.780 3.244 3.265 357 9.598 592 2.151 1.514 34.883 90.383
Sum egenkapital og gjeld 82.258 52.663 3.265 357 9.598 592 2.151 1.514 35.514 187.912

  *) Regulatorisk kapital er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i Privatmarked og Næringsliv. Denne kapitalen er oppgrosset til 15,4 prosent for å være i tråd med bankens kapitalmål gjennom året 

 

Konsern 31. desember 2019 
Resultatregnskap (mill. kr) Privat-
marked
Nærings- liv SB 1 Markets EM 1 SB 1 Finans
MN
SB 1
Regnskaps-
huset SMN
SB 1 Gruppen BN
Bank
Øvrige/
elim
Total
Netto renteinntekter   1.160 1.024 -17 -1 313 -0 - - 207 2.687
Renter av anvendt kapital 211 147 - - - - - - -358 -
Sum renteinntekter 1.372 1.171 -17 -1 313 -0 -  -  -151 2.687
Netto provisjons- og andre inntekter 805 205 509 390 -26 502 - - -97 2.290
Netto avkastning på finansielle investeringer **)   0 12 117  - - - 252 107 714 1.201
Sum inntekter  2.177 1.388 609 390 287 502 252 107 467 6.178
Sum driftskostnader 875 410 566 388 85 394  -  - 80 2.797
Resultat før tap 1.302 978 43 1 202 108 252 107 387 3.380
Tap på utlån, garantier m.v.    32 213 - - 52 - - - 2 299
Resultat før skatt  1.270 765 43 1 150 108 252 107 384 3.081
EK avkastning *) 13,1 % 11,7 %               13,7 %
                     
Balanse                      
Utlån til kunder   119.381 40.162 - - 8.897 - - - -663 167.777
Herav solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt  -40.122 -1.378 - - - - - - -0 -41.500
Nedskrivning utlån   -119 -819 - - -56 - - - -4 -998
Andre eiendeler   220 5.495 3.669 309 21 527 1.609 1.425 28.109 41.384
Sum eiendeler 79.360 43.460 3.669 309 8.861 527 1.609 1.425 27.442 166.662
                       
Innskudd fra og gjeld til kunder   41.639 42.756 - - - - - - 1.522 85.917
Annen gjeld og egenkapital   37.721 704 3.669 309 8.861 527 1.609 1.425 25.920 80.745
Sum egenkapital og gjeld 79.360 43.460 3.669 309 8.861 527 1.609 1.425 27.442 166.662

   *) Regulatorisk kapital er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i Privatmarked og Næringsliv. Denne kapitalen er oppgrosset til 15,0 prosent for å være i tråd med bankens kapitalmål gjennom året 

  

**) Spesifikasjon av netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser (mill. kr)  31.12.2020 31.12.2019
Utbytte 39 15
Gevinst/(tap) på aksjer -4 120
Gevinst/(tap) på sertifikater og obligasjoner 103 -20
Gevinst/(tap) på finansielle derivater 32 132
Gevinst/(tap) på finansielle instrumenter knyttet til sikringsbokføring  1 -9
Gevinst/(tap) på øvrige finansielle instrumenter til virkelig verdi (FVO) -11 9
Gevinst/(tap) på valuta 82 22
Gevinst/(tap) på aksjer og aksjederivater i SpareBank 1 Markets 28 54
Sum verdiendringer finansielle eiendeler 230 307
SpareBank 1 Gruppen 194 252
Gevinst Fremtind Forsikring 340 460
SpareBank 1 Boligkreditt  18 26
SpareBank 1 Næringskreditt 18 21
BN Bank 120 113
SpareBank 1 Kreditt 2 13
SpareBank 1 Betaling -2 3
Andre selskaper -10 -8
Sum avkastning på eierinteresser 681 879
Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser  951 1.201
     
Virkelig verdi sikring    
Virkelig verdi-endringer på sikringsinstrumentet 467 -66
Virkelig verdi-endringer på den sikrede posten henførbar til sikret risko -465 56
Gevinster el.tap fra sikringsbokføring, netto 1 -9

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN