Note 17 - Resultat per egenkapitalbevis

Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet er beregnet som resultat etter skatt fordelt i forhold til gjennomsnittlig antall egenkapitalbevis i regnskapsåret. Det foreligger ikke opsjonsavtaler knyttet til egenkapitalbevisene slik at utvannet resultatet er overensstemmende med resultat pr. egenkapitalbevis. 

  

  Januar - Desember
(mill. kr) 2020 2019
Grunnlag resultat som fordeles mellom EK-beviseiere og grunnfondskapital 1.793 2.458
Resultat til egenkapitalbeviseiere, fordelt etter egenkapitalbevisbrøk  1.147 1.572
Gjennomsnittlig antall utstedte egenkapitalbevis fratrukket egne bevis  129.347.626 129.496.367
Resultat per egenkapitalbevis 8,87 12,14

 

  Januar - Desember
1) Korrigert resultat  2020 2019
Konsernets resultat i perioden 1.978 2.563
-ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat -126 -56
- korrigert for renter på hybridkapital ført direkte mot EK -59 -49
Korrigert resultat i perioden 1.793 2.458

 

2) Beregning av egenkapitalbevisbrøk (morbank)    
(mill. kr) 31.12.20 31.12.19
Eierandelskapital 2.597 2.597
Utjevningsfond 6.556 6.144
Overkursfond 895 895
Fond for urealiserte gevinster 153 121
Annen egenkapital - -
A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital 10.201 9.758
Grunnfondskapital 5.664 5.432
Fond for urealiserte gevinster 86 68
Annen egenkapital - -
B. Sum grunnfondskapital 5.750 5.500
Avsetning gaver 321 474
Avsatt utbytte 569 840
Egenkapital ekskl. hybridkapital  16.842 16.572
Egenkapitalbevisbrøk A/(A+B) 64,0 % 64,0 %
     
Egenkapitalbevisbrøk til disponering 64,0 % 64,0 %

 

 

Neste

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN