Note 14 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital

Konsern          
Endring i verdipapirgjeld (mill. kr) 31.12.19 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 30.6.20
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 42.722 5.166 3.270 713 45.331
Verdijusteringer 73 - - 522 595
Påløpte renter 218 - - -15 203
Totalt 43.014 5.166 3.270 1.220 46.129
           
           
Endring i ansvarlig lånekapital (mill. kr) 31.12.19 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 30.6.20
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 1.793 - - - 1.793
Fondsobligasjonslån, nominell verdi 287 - 287 - -
Verdijusteringer 1 - - -1 -
Påløpte renter 10 - - -6 4
Totalt  2.090 - 287 -7 1.797

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN