Note 13 - Annen gjeld

 

Morbank   Konsern
31.12.19 30.6.19 30.6.20 (mill. kr) 30.6.20 30.6.19 31.12.19
48 84 32 Utsatt skatt 98 148 115
475 278 218 Betalbar skatt 300 352 546
10 10 10 Formuesskatt 10 10 10
76 55 60 Tidsavgrensninger 396 462 455
127 158 264 Avsetninger 264 158 127
100 121 120 Tapsavsetninger garantier og ubenyttede kreditter 120 121 100
16 21 11 Pensjonsforpliktelser 11 21 16
347 370 331 Leieforpliktelse 474 611 505
68 74 61 Trasseringsgjeld 61 74 68
6 7 4 Leverandørgjeld 61 49 57
9 1.201 2.668 Gjeld verdipapirer 3.006 1.406 197
- - - Egenkapitalinstrumenter 125 58 244
287 612 457 Annen gjeld 533 704 401
1.570 2.990 4.237 Sum annen gjeld 5.459 4.172 2.841

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN