Note 7 - Tapsavsetning på utlån og garantier

Morbank (mill. kr) 1.1.20 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.3.20
Utlån til amortisert kost Næringsliv 916 146 -30 1.031
Utlån til amortisert kost Privatmarked 34 7 -3 39
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 109 37 - 146
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 -0 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.060 190 -33 1.219
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 937 182 -33 1.086
Annen gjeld - avsetninger 100 7 - 106
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 23 3 0 26

 

Morbank (mill. kr) 1.1.19 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.3.19
Utlån til amortisert kost Næringsliv 742 50 1 792
Utlån til amortisert kost Privatmarked 45 17 1 63
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 75 -12 - 63
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv -
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  862 55 2 918
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 697 64 2 763
Annen gjeld - avsetninger 148 -10 - 139
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 17 0 - 17

 

Morbank (mill. kr) 1.1.19 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.12.19
Utlån til amortisert kost Næringsliv 742 201 -27 916
Utlån til amortisert kost Privatmarked 45 -6 -5 34
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 75 34 - 109
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv - 1 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  862 230 -32 1.060
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 697 272 -32 937
Annen gjeld - avsetninger 148 -48 - 100
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 17 6 - 23

 

Konsern (mill. kr) 1.1.20 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.3.20
Utlån til amortisert kost Næringsliv 948 149 -32 1.065
Utlån til amortisert kost Privatmarked 63 3 -3 63
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 109 37 - 146
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 -0 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.121 189 -34 1.276
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 998 180 -34 1.144
Annen gjeld - avsetninger 100 6 - 106
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 23 3 - 26

 

 

Konsern (mill. kr) 1.1.19 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.3.19
Utlån til amortisert kost Næringsliv 766 57 0 822
Utlån til amortisert kost Privatmarked 68 17 1 86
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 75 -12 - 63
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  909 62 1 971
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 744 70 1 815
Annen gjeld - avsetninger 148 -10 - 139
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 17 0 - 17

 

Konsern (mill. kr) 1.1.19 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.12.19
Utlån til amortisert kost Næringsliv 766 212 -31 948
Utlån til amortisert kost Privatmarked 68 0 -5 63
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 75 34 - 109
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv - 1 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  909 248 -36 1.121
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 744 290 -36 998
Annen gjeld - avsetninger 148 -48 - 100
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 17 6 - 23

 

Avsetning til tap på utlån  31.3.20    31.3.19   31.12.19   
Morbank (mill kr)  Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total   Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total   Trinn1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                            
Inngående balanse 25 73 45 143   28 63 29 120    27  62  31  120
Overført til (fra) trinn 1  13 -13 -0 -   10 -10 -0 -    10 - 10  0 -
Overført til (fra) Trinn 2 -2 2 -0 -   -1 1 -0 -   - 2  2  0 -
Overført til (fra) Trinn 3  -0 -3 3 -   -0 -2 2 -    0 - 3  3 -
Netto ny måling av tap  -15 12 9 6   -6 17 3 14   - 11  24  18  30
Nye utstedte eller kjøpte utlån 4 2 0 6   - - - -    13  17  1  31
Utlån som har blitt fraregnet -2 -6 -1 -10   -3 -6 -0 -10   - 11 - 20 - 1 - 33
Endring som skyldes endringer i forutsetninger 5 38 - 43   - - - -    -  -  -  -
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap)  -  - -3 -3    -  - 1 1   - - - 5 - 5
Utgående balanse  28 104 53 185   28 63 36 126    25  73  45  143
Næringsliv                            
Inngående balanse 66 210 540 816   64 148 383 594    64  148  382  594
Overført til (fra) trinn 1  9 -9 -0 -   9 -9 -0 -    19 - 19  0 -
Overført til (fra) Trinn 2 -4 4 -0 -   -1 1 - -   - 8  8 - -
Overført til (fra) Trinn 3  -0 -1 1 -   -0 -0 1 -    0  0  1 -
Netto ny måling av tap  -8 33 148 173   -0 28 58 86   - 17  98  185  266
Nye utstedte eller kjøpte utlån 14 2 1 17   - - - -    27  20  1  48
Utlån som har blitt fraregnet -11 -72 -0 -83   -6 -21 -0 -27   - 20 - 43  0 - 63
Endring som skyldes endringer i forutsetninger 4 30 - 34      -  -  -  -
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -30 -30    -  - 1 1   - - - 27 - 27
Utgående balanse  70 197 660 927   64 147 441 654    66  210  541  817
Total balanseført tapsavsetning  98 301 713 1.112   92 210 477 780    91  283  586  961

 

  31.3.20       31.3.19       31.12.19   
Konsern Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total   Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total   Trinn1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                            
Inngående balanse  32 84 56 172   34 72 37 143   33 71 39 143
Overført til (fra) trinn 1  14 -14 -0 -0   11 -11 -0 -   12 -11 -  - 
Overført til (fra) Trinn 2 -2 3 -1 0   -1 3 -1 -   -2 4 -1  - 
Overført til (fra) Trinn 3  -0 -4 4 -0   -0 -3 3 -   - -3 4  - 
Netto ny måling av tap  -16 12 11 8   -7 18 4 15   -14 24 22 32
Nye utstedte eller kjøpte utlån 5 2 0 7   5 3 0 8   17 23 3 44
Utlån som har blitt fraregnet -3 -7 -7 -17   -3 -7 -2 -12   -13 -23 -5 -41
Endring som skyldes endrede forutsetninger 5 38 - 43    -  -  -  -    -  -  -  -
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -3 -3   - - 1 1    -   -  -5 -5
Utgående balanse  35 114 61 210   38 74 42 155   32 84 56 172
Næringsliv                            
Inngående balanse  71 218 557 846   68 152 397 618   70 152 397 619
Overført til (fra) trinn 1  9 -9 -0 -   10 -9 -1 -   20 -20 -  - 
Overført til (fra) Trinn 2 -4 4 -0 -   -2 2 -0 -   -9 9  -   - 
Overført til (fra) Trinn 3  -0 -1 1 -   -0 -1 1 0   - -1 1  - 
Netto ny måling av tap  -9 33 151 175   -9 25 57 73   -19 100 188 268
Nye utstedte eller kjøpte utlån 14 2 3 20   9 7 0 16   30 21 7 59
Utlån som har blitt fraregnet -11 -73 -1 -85   -6 -21 -0 -28   -20 -44 -2 -66
Endring som skyldes endrede forutsetninger 4 30 - 34    -  -  -  -    -  -  -  -
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -31 -31   - - -1 -1    -   -  -31 -31
Utgående balanse  75 204 680 960   70 156 452 678   71 218 560 849
Total balanseført tapsavsetning  110 318 741 1.170   108 230 494 832   104 302 616 1.021

 

Avsetning til tap på garantier og ubenyttede kreditter        
31.3.20 31.3.19   2019
Mor og konsern (mill. kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total   Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total   Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Inngående balanse 14 29 57 100   11 47 90 148   11 47 90 148
Avsetning til tap                            
Overført til (fra) Trinn 1  1 -1 -0 -   1 -1 -0 -0   3 -3 -0 0
Overført til (fra) Trinn 2 -0 0 - -   -0 0 - -   -1 1 - -
Overført til (fra) Trinn 3  -0 -0 0 -   -0 -0 0 0   -0 -0 0 0
Netto ny måling av tap  -3 8 -0 5   -0 2 -10 -8   -2 3 -33 -33
Nye utstedte eller kjøpte utlån 2 0 0 3   - - - -   7 1 0 8
Utlån som har blitt fraregnet -1 -3 -0 -4   -1 -0 -0 -1   -3 -20 -0 -24
Endring som skyldes endringer i forutsetninger 1 2 - 3   - -  - -   - - - -
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap)  -  -  - -    -  -  - -   - - - -
Utgående balanse 14 36 57 106   10 48 81 139   14 29 57 100

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN