Note 4 - Kapitaldekning

SpareBank 1 SMN benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approach) for kredittrisiko. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. Fra 31. mars 2015 har banken tillatelse til å benytte Avansert IRB for de foretaksporteføljene som tidligere ble rapportert etter grunnleggende IRB-metode.

Per 31. mars 2020 er kravet til bevaringsbuffer 2,5 prosent, systemrisikobuffer 3,0 prosent og den norske motsyklisk kapitalbuffer 1,0 prosent. Disse kravene er i tillegg til kravet om ren kjernekapital på 4,5 prosent, slik at samlet minstekrav til ren kjernekapital er 11,0 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et pilar 2-krav for SpareBank 1 SMN på 1,9 prosent, dog minimum 1.794 millioner kroner. Totalt minstekrav per 31. mars 2020 er dermed 12,9 prosent.

Representantskapet vedtok i møtet 26. mars 2020 et revidert forslag til anvendelse av overskudd for 2019 med en total reduksjon på 303 millioner kroner i forhold til opprinnelig forslag på 1.314 millioner kroner i utdeling av utbytte og gaver. Historiske tall per 31. desember 2019 er ikke omarbeidet, men effekt av dette vedtaket per 31. desember 2019 er vist i tabell under.

EUs kapitalkravsregelverk CRR/CRDIV ble inntatt i norsk rett med virkning fra 31. desember 2019. Med dette falt Basel-1 gulvet bort og SMB-rabatt ble innført. Motsyklisk kapitalbuffer ble med øyeblikkelig virkning redusert i mars 2020 fra 2,5 prosent ned til 1,0 prosent. Systemrisikobufferen vil øke til 4,5 prosent med virkning fra 31. desember 2020.

Motsyklisk kapitalbuffer beregnes på differensierte satser. For engasjementer i andre land benyttes den motsyklisk kapitalbuffersatsen som er fastsatt av myndighetene i vedkommende land. Dersom landet ikke har fastsatt sats benyttes samme sats som for engasjementer i Norge med mindre Finansdepartementet fastsetter en annen sats. Per 31. mars 2020 er morbanken og konsern under unntaksgrensen slik at den norske satsen benyttes på alle aktuelle engasjementer.

Konsernets fondsobligasjoner og ansvarlig lån som var utstedt i henhold til gammelt regelverk er nå enten innfridd eller varslet innfridd slik at konsernet fra første kvartal 2020 ikke har noen beholdning omfattet av overgangsbestemmelsene.

 

Morbank   Konsern
31.12.19 31.3.19 31.3.20 (mill. kr) 31.3.20 31.3.19 31.12.19
17.822 16.103 16.866 Sum balanseført egenkapital 19.600 18.673 20.420
-1.250 -981 -1.227 Hybridkapital inkludert i egenkapital -1.268 -1.023 -1.293
-512 -525 -507 Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler -1.059 -1.073 -1.099
-1.314 - - Fradrag for avsatt utbytte og gaver - - -1.314
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser bokført i annen egenkapital -760 -665 -761
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser som kan medregnes i ren kjernekapital 398 392 438
- -747 -106 Periodens resultat -290 -1.046 -
- 237 83 Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (0 prosent (50 prosent) etter skatt av konsernresultat) 266 537 -
-33 -31 -50 Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse -62 -43 -45
-305 -284 -293 Positiv verdi av justert forventet tap etter IRB-metoden -329 -303 -351
- - - Verdiendring på sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring 13 5 3
-185 -163 -185 Fradrag ren kjernekapital for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -353 -333 -168
14.222 13.609 14.582 Sum ren kjernekapital 16.155 15.122 15.830
1.250 1.000 1.250 Fondsobligasjon 1.637 1.377 1.637
275 275 - Fondsobligasjon omfattet av overgangsbestemmelser - 275 275
15.747 14.884 15.832 Sum kjernekapital 17.792 16.775 17.742
             
      Tilleggskapital utover kjernekapital      
1.750 1.750 1.750 Ansvarlig kapital 2.240 2.298 2.240
12 184 -0 Ansvarlig kapital omfattet av overgangsbestemmelser -0 184 12
-140 -142 -153 Fradrag for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -153 -142 -140
1.623 1.792 1.597 Sum tilleggskapital 2.087 2.340 2.113
17.370 16.676 17.429 Netto ansvarlig kapital 19.879 19.115 19.854

 

      Minimumskrav ansvarlig kapital      
911 962 964 Spesialiserte foretak 1.153 1.106 1.101
1.139 1.155 1.269 Foretak 1.279 1.161 1.149
1.628 1.515 1.625 Massemarked eiendom 2.310 2.126 2.299
98 95 97 Massemarked øvrig 100 97 101
984 1.076 987 Egenkapitalposisjoner IRB 1 1 1
4.760 4.802 4.942 Sum kredittrisiko IRB 4.842 4.491 4.651
             
2 2 2 Stater og sentralbanker 4 3 3
86 87 101 Obligasjoner med fortrinnsrett 152 135 132
419 387 567 Institusjoner 466 269 282
- - - Lokale og regionale myndigheter, offentlige foretak 15 10 5
42 41 30 Foretak 227 251 239
22 73 17 Massemarked 474 536 463
9 13 16 Engasjementer med pant i fast eiendom 174 211 167
236 231 240 Egenkapitalposisjoner 383 365 377
104 91 115 Øvrige eiendeler 150 169 151
918 925 1.088 Sum kredittrisiko Standardmetoden 2.045 1.949 1.818
             
31 43 47 Gjeldsrisiko 48 45 34
- - - Egenkapitalrisiko 7 12 15
- - - Valutarisiko og oppgjørsrisiko 3 3 3
407 387 407 Operasjonell risiko 720 654 720
29 28 98 Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA) 240 118 115
- - - Overgangsordning - 929 -
6.145 6.186 6.583 Minimumskrav ansvarlig kapital 7.907 8.200 7.357
76.817 77.327 82.282 Beregningsgrunnlag (RWA) 98.832 102.495 91.956
3.457 3.480 3.703 Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent 4.447 4.612 4.138
             
      Bufferkrav       
1.920 1.933 2.057 Bevaringsbuffer, 2,5 prosent 2.471 2.562 2.299
2.305 2.320 2.468 Systemrisikobuffer, 3,0 prosent 2.965 3.075 2.759
1.920 1.547 823 Motsykliskbuffer, 1,0 (2,5 og 2,0) prosent 988 2.050 2.299
6.145 5.800 5.348 Sum bufferkrav til ren kjernekapital 6.424 7.687 7.357
4.620 4.330 5.531 Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav 5.284 2.823 4.335
      Kapitaldekning      
18,5 % 17,6 % 17,7 % Ren kjernekapitaldekning 16,3 % 14,8 % 17,2 %
20,5 % 19,2 % 19,2 % Kjernekapitaldekning 18,0 % 16,4 % 19,3 %
22,6 % 21,6 % 21,2 % Kapitaldekning 20,1 % 18,6 % 21,6 %
             
      Uvektet kjernekapitalandel      
161.905 156.292  177.198 Balanseposter  249.366 221.200 230.048
6.830 6.834  7.719 Poster utenom balansen  8.702 8.262 7.897
-851 -840  -1.033 Øvrige justeringer  -1.820 -1.600 -1.503
167.885 162.287  183.884 Beregningsgrunnlag for uvektet kjernekapitalandel  256.248 227.862 236.441
15.747 14.884  15.832 Kjernekapital  17.792 16.775 17.742
9,4 % 9,2 %  8,6 % Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio)  6,9 % 7,4 % 7,5 %

 

Effekt per 31. desember 2019 på korrigert vedtatt overskuddsdisponering: 31.12.19
  Mor Konsern 
Ren kjernekapital 14.525 16.133
Kjernekapital 16.051 18.045
Netto ansvarlig kapital  17.673 20.158
     
Ren kjernekapitaldekning  18,9 % 17,5 %
Kjernekapitaldekning 20,9 % 19,6 %
Kapitaldekning 23,0 % 21,9 %
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage ratio) 9,6 % 7,6 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN