Note 3 - Segmentrapportering

For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene, mens for tilknyttede og felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel etter skatt samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå.  

Konsern 31. mars 2020  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat-marked Nærings- liv SB1 Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps-huset SMN SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/elim Total
Netto renteinntekter  301 271 -2 -0 82 0 - - 59 710
Renter av anvendt kapital 53 38 - - - - - - -91 -
Sum renteinntekter 354 308 -2 -0 82 0 -  -  -32 710
Netto provisjons- og andre inntekter 198 54 60 83 19 156 - - -1 570
Netto avkastning på finansielle investeringer **)  -2 10 45   - - -115 23 140 101
Sum inntekter  550 373 103 83 101 156 -115 23 107 1.381
Sum driftskostnader 246 113 118 83 49 129     -22 716
Resultat før tap 304 261 -15 -0 52 27,3 -115 23 130 665
 Tap på utlån, garantier m.v.   44 258 - - 5 - - - 1 308
Resultat før skatt  260 3 -15 -0 47 27,3 -115 23 128 357
EK avkastning *) 9,5 % 0,2 %               5,7 %
                     
Balanse                     
Utlån til kunder  121.269 41.174 - - 8.957 - - - -629 170.771
Herav solgt til Boligkreditt og Næringskreditt  -42.254 -1.245 - - - - - - -0 -43.498
Nedskrivning utlån  -157 -930 - - -52 - - - -6 -1.144
Andre eiendeler  197 7.932 2.636 301 23 551 1.834 1.449 44.132 59.054
Sum eiendeler 79.055 46.931 2.636 301 8.928 551 1.834 1.449 43.497 185.182
                       
Innskudd fra og gjeld til kunder  43.961 42.710 - - - - - - 1.482 88.152
Annen gjeld og egenkapital  35.095 4.222 2.636 301 8.928 551 1.834 1.449 42.015 97.030
Sum egenkapital og gjeld 79.055 46.931 2.636 301 8.928 551 1.834 1.449 43.497 185.182

 

Konsern 31. mars 2019  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings-  liv SB1 Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps-  huset SMN SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/  elim Total
Netto renteinntekter  278 247 -4 -0 75 -0 - - 52 649
Renter av anvendt kapital 52 36 - - - - - - -88 -
Sum renteinntekter 330 284 -4 -0 75 -0 -  - -36 649
Netto provisjons- og andre inntekter 188 55 124 115 16 140 - - -85 551
Netto avkastning på finansielle investeringer **)  0 2 21 - - - 38 23 643 727
Sum inntekter  518 340 140 114 92 140 38 23 522 1.926
Sum driftskostnader 217 104 138 123 44 119  - - -41 704
Resultat før tap 301 236 2 -9 47 21 38 23 564 1.223
 Tap på utlån, garantier m.v.   6 53  - - 8 - - -  - 67
Resultat før skatt 295 183 2 -9 40 21 38 23 564 1.155
EK avkastning *) 12,7 % 10,9 %               12,2 %
                     
Balanse                     
Utlån til kunder  113.040 38.881 - - 7.980 - - - 1.190 161.091
Herav solgt Boligkreditt og Næringskreditt  -39.349 -1.642 - - - - - - -0 -40.991
Nedskrivning utlån  -109 -654 - - -48 - - - -5 -815
Andre eiendeler  203 2.886 2.715 993 25 458 1.723 1.263 35.092 45.356
Sum eiendeler 73.785 39.471 2.715 993 7.957 458 1.723 1.263 36.277 164.641
                      
Innskudd fra og gjeld til kunder  40.734 39.471 - - - - - - 906 81.111
Annen gjeld og egenkapital  33.051 -0 2.715 993 7.957 458 1.723 1.263 35.372 83.530
Sum egenkapital og gjeld 73.785 39.471 2.715 993 7.957 458 1.723 1.263 36.277 164.641

  

Konsern 31. desember 2019 
Resultatregnskap (mill. kr) Privat-
marked
Nærings- liv SB 1 Markets EM 1 SB 1 Finans
MN
SB 1
Regnskaps-
huset SMN
SB 1 Gruppen BN
Bank
Øvrige/
elim
Total
Netto renteinntekter   1.160 1.024 -17 -1 313 -0 - - 207 2.687
Renter av anvendt kapital 211 147 - - - - - - -358 -
Sum renteinntekter 1.372 1.171 -17 -1 313 -0 -  -  -151 2.687
Netto provisjons- og andre inntekter 805 205 509 540 73 502 - - -345 2.290
Netto avkastning på finansielle investeringer **)   0 12 117   - - 252 107 714 1.201
Sum inntekter  2.177 1.388 609 540 386 502 252 107 218 6.178
Sum driftskostnader 875 410 566 538 184 394     -169 2.797
Resultat før tap 1.302 978 43 1 202 108 252 107 386 3.380
Tap på utlån, garantier m.v.    32 213 - - 52 - - - 2 299
Resultat før skatt  1.270 765 43 1 150 108 252 107 384 3.081
EK avkastning *) 13,1 % 11,7 %               13,7 %
                     
Balanse                      
Utlån til kunder   119.381 40.162 - - 8.897 - - - -663 167.777
Herav solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt  -40.122 -1.378 - - - - - - -0 -41.500
Nedskrivning utlån   -119 -819 - - -56 - - - -4 -998
Andre eiendeler   220 5.495 3.669 309 21 527 1.609 1.425 28.109 41.384
Sum eiendeler 79.360 43.460 3.669 309 8.861 527 1.609 1.425 27.442 166.662
                       
Innskudd fra og gjeld til kunder   41.639 42.756 - - - - - - 1.522 85.917
Annen gjeld og egenkapital   37.721 704 3.669 309 8.861 527 1.609 1.425 25.920 80.745
Sum egenkapital og gjeld 79.360 43.460 3.669 309 8.861 527 1.609 1.425 27.442 166.662

*) Regulatorisk kapital er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i Privatmarked og Næringsliv. Denne kapitalen er oppgrosset til 15,4 prosent for å være i tråd med bankens kapitalmål gjennom året.   

**) Spesifikasjon av netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser (mill. kr)  31.03.2020 31.03.2019 31.12.2019
Utbytte    8 2 15
Gevinst/(tap) på aksjer -42 84 120
Gevinst/(tap) på sertifikater og obligasjoner 50 32 -20
Gevinst/(tap) på finansielle derivater -148 23 132
Gevinst/(tap) på finansielle instrumenter knyttet til sikringsbokføring  -6 -4 -9
Gevinst/(tap) på øvrige finansielle instrumenter til virkelig verdi (FVO) -57 10 9
Gevinst/(tap) på valuta 65 9 22
Gevinst/(tap) på aksjer og aksjederivater i SpareBank 1 Markets 14 15 54
Sum verdiendringer finansielle eiendeler -124 169 307
SpareBank 1 Gruppen -115 38 252
Gevinst Fremtind Forsikring   340 460 460
SpareBank 1 Boligkreditt  -31 14 26
SpareBank 1 Næringskreditt 2 8 21
BN Bank 23 24 113
SpareBank 1 Kredittkort   0 3 13
SpareBank 1 Betaling   -2 12 3
Andre selskaper -0 -4 -8
Sum avkastning på eierinteresser 217 555 879
Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser  101 727 1.201
          
Virkelig verdi sikring         
Virkelig verdi-endringer på sikringsinstrumentet   359 82 -66
Virkelig verdi-endringer på den sikrede posten henførbar til sikret risko  -365 -85 56
Gevinster el.tap fra sikringsbokføring, netto -6 -4 -9

  

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN