Note 10 - Netto renteinntekter

 

  Morbank   Konsern  
  Januar - Mars   Januar - Mars  
2019 2019 2020 (mill. kr) 2020 2019 2019
             
246 49 67 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (amortisert kost) 22 19 103
1.693 406 430 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (amortisert kost) 565 517 2.177
1.792 413 505 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (virkelig verdi over andre inntekter og kostnader) 509 418 1.814
134 32 33 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (virkelig verdi over resultatet) 33 32 134
375 83 116 Renter og lign. inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (virkelig verdi over resultatet) 115 82 371
- - - Andre renteinntekter 7 7 26
4.241 982 1.151 Sum renteinntekter 1.250 1.075 4.626
             
170 35 45 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner  52 39 190
1.042 209 301 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 295 206 1.019
545 140 148 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 148 140 545
84 20 20 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 21 21 86
10 2 2 Andre rentekostnader 9 8 33
65 13 16 Avgift Sparebankenes sikringsfond 16 13 65
1.916 421 533 Rentekostnader og lignende kostnader  540 426 1.939
             
2.325 562 618 Netto renteinntekter 710 649 2.687

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN