Note 17 - Resultat per egenkapitalbevis

Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet er beregnet som resultat etter skatt fordelt i forhold til gjennomsnittlig antall egenkapitalbevis i regnskapsåret. Det foreligger ikke opsjonsavtaler knyttet til egenkapitalbevisene slik at utvannet resultatet er overensstemmende med resultat pr. egenkapitalbevis. 

 

  Januar - Desember
(mill. kr) 2018 2017
Grunnlag årsresultat som fordeles mellom EK-beviseiere og grunnfondskapital 1) 2.018 1.763
Resultat til egenkapitalbeviseiere, fordelt etter egenkapitalbevisbrøk 2) 1.291 1.128
Gjennomsnittlig antall utstedte egenkapitalbevis fratrukket egne bevis  129.411.807 129.487.830
Resultat per egenkapitalbevis 9,97 8,71

 

  Januar - Desember
1) Korrigert årsresultat  2018     2017
Konsernets årsresultat  2.090 1.828
- ikke-kontrollerende eierinteressers andel av årsresultat -34 -32
- korrigert for renter på hybridkapital ført direkte mot EK -37 -33
Korrigert årsresultat  2.018 1.763

 

2) Beregning av egenkapitalbevisbrøk (morbank)    
(mill. kr) 31.12.18 31.12.17
Eierandelskapital 2.597 2.597
Utjevningsfond 5.602 5.079
Overkursfond 895 895
Fond for urealiserte gevinster 99 81
Annen egenkapital - -
A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital 9.193 8.652
Grunnfondskapital 5.126 4.831
Fond for urealiserte gevinster 56 45
Annen egenkapital - -
B. Sum grunnfondskapital 5.182 4.877
Avsetning gaver 373 322
Avsatt utbytte 661 571
Egenkapital ekskl. hybridkapital 15.409 14.422
Egenkapitalbevisbrøk A/(A+B) 63,95% 63,95 %
     
Egenkapitalbevisbrøk til disponering 63,95% 63,95 %

 

 

 

Neste

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN