Note 14 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital

 

Konsern          
Endring i verdipapirgjeld (mill. kr) 30.9.18 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.17
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 43.921 11.018 7.057 -1.704 41.663
Verdijusteringer -12 - - -218 207
Påløpte renter 204 - - -120 324
Totalt 44.113 11.018 7.057 -2.042 42.194
           
Endring i ansvarlig lånekapital (mill. kr) 30.9.18 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.17
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 2.191 500 - -10 1.701
Fondsobligasjonslån, nominell verdi*  450 - - - 450
Verdijusteringer 19 - - -21 40
Påløpte renter 8 - - -2 10
Totalt  2.668 500 - -33 2.201

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN