Note 1 - Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsipper
SpareBank 1 SMN avlegger kvartalsregnskapet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) godkjent av EU, herunder IAS 34 om delårsrapportering. Kvartalsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med årsregnskapet for 2019. Konsernet har i denne kvartalsrapporten benyttet de samme regnskapsprinsipper og beregningsmetoder som i siste årsregnskap.

Endret disponering for 2019
Styret i SpareBank 1 SMN har med bakgrunn i de økonomiske utsikter besluttet å endre disponeringen for 2019 og reduserer utdelingsgraden fra 53,5 % til 41,2 %. Nytt utbytte er 5,00 kroner per egenkapitalbevis, ned fra 6,50 kroner i årsregnskapet for 2019. Årsregnskapet for 2019 ble ikke endret for å reflektere dette. Historikk for 2019 er ikke omarbeidet i kvartalsrapporten, men effekt på soliditet av endret disponering er vist i note 4.

Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN