Note 14 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital

 

Konsern          
Endring i verdipapirgjeld (mill. kr) 31.12.19 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.3.20
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 42.722 2.500 1.614 5.040 48.649
Verdijusteringer 73 - - 387 460
Påløpte renter 218 - - -24 195
Totalt 43.014 2.500 1.614 5.403 49.303
           
           
Endring i ansvarlig lånekapital (mill. kr) 31.12.19 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.3.20
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 1.793 - - - 1.793
Fondsobligasjonslån, nominell verdi 287 - 24 - 263
Verdijusteringer 1 - - -1 0
Påløpte renter 10 - - 6 16
Totalt  2.090 - 24 5 2.071

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN