Note 13 - Annen gjeld

Morbank   Konsern
31.12.19 31.3.19 31.3.20 (mill. kr) 31.3.20 31.3.19 31.12.19
48 84 38 Utsatt skatt 103 147 115
475 311 120 Betalbar skatt 179 361 546
10 10 10 Formuesskatt 10 10 10
76 303 246 Tidsavgrensninger 602 625 455
127 173 291 Avsetninger 291 173 127
100 139 106 Tapsavsetninger garantier og ubenyttede kreditter 106 139 100
16 21 16 Pensjonsforpliktelser 16 21 16
347 363 344 Leieforpliktelse 494 601 505
68 63 42 Trasseringsgjeld 42 63 68
6 53 5 Leverandørgjeld 58 104 57
9 812 1.097 Gjeld verdipapirer 1.677 1.129 197
 -  -  - Egenkapitalinstrumenter 34 30 244
287 1.076 1.188 Annen gjeld 1.286 1.230 401
1.570 3.408 3.503 Sum annen gjeld 4.900 4.632 2.841

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN