Note 12 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern
31.12.19 31.3.19 31.3.20 (mill. kr) 31.3.20 31.3.19 31.12.19
- - - Utsatt skattefordel 156 177 158
85 91 79 Varige driftsmidler 215 235 222
342 362 338 Bruksrett eiendom 488 599 499
107 110 134 Opptjente ikke motatte inntekter 186 178 132
13 565 422 Fordringer verdipapirer 1.102 998 292
148 179 109 Pensjonsmidler 109 179 148
546 340 571 Andre eiendeler 554 681 640
1.241 1.647 1.654 Sum øvrige eiendeler 2.810 3.047 2.092

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN