Note 2 - Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger

Ved utarbeidelse av konsernregnskapet foretar ledelsen estimater, skjønnsmessige vurderinger og tar forutsetninger som påvirker effekten av anvendelsen av regnskapsprinsipper. Dette vil derfor påvirke regnskapsførte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. I fjorårets årsregnskap er det redegjort nærmere for vesentlige estimater og forutsetninger i note 3 Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper.

Virksomhet holdt for salg

SpareBank 1 SMNs strategi er at eierskap som følge av misligholdte engasjementer i utgangspunktet skal ha kort varighet, normalt ikke lengre enn ett år. Investeringene bokføres til virkelig verdi i morbankens regnskap, og klassifiseres som holdt for salg.  

 

Januar - Mars 2024 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Virksomhetens resultat Eierandel
Mavi XV AS konsern 104 2 3 - 3 100 %
Sum Holdt for salg 104 2 3 - 3  
Eksporter til Excel

 

Tap på utlån og garantier

For detaljert beskrivelse av bankens tapsmodell viser vi til note 3 og note 10 i årsregnskapet for 2023.

Måling av forventet kredittap for hvert trinn krever både informasjon om hendelser og nåværende forhold, samt forventede hendelser og fremtidige økonomiske forhold. Estimering og bruk av framoverskuende informasjon krever stor grad av skjønn. Hvert makroøkonomiske scenario som benyttes, inkluderer en projeksjon i en femårsperiode. For kreditter der kredittrisikoen er vurdert å ha økt vesentlig siden innvilgelse (trinn 2), er tapsanslag for perioden etter år 5 basert på år 5 når det gjelder nivå for PD og LGD.

Vårt estimat på forventet kredittap i trinn 1 og 2 er et sannsynlighetsvektet snitt av tre scenarier; Basis, Oppside og Nedside. Modellen som beregner modellnedskrivninger er basert på to makrovariable – rentenivå (NIBOR 3 mnd.) og arbeidsledighet (AKU). Forutsetningene i basis scenarioet er basert på forutsetningene i Pengepolitisk Rapport 1/24. Lavt scenario er et scenario preget av høy rente og høy arbeidsledighet som i stor grad er basert på Finanstilsynets stresstest i Finansielt utsyn juni 2023. Høyt scenario er et scenario med lav rente og lav arbeidsledighet.

Beregning av konsernets samlede modellnedskrivninger er basert på delberegninger av ECL for 5 porteføljer. For hver av porteføljene er det definert separate forutsetninger mht. hvordan makrovariablene rente og arbeidsledighet påvirker PD og LGD. Sammenhengene mellom makrovariablene og PD er utviklet ved bruk av regresjonsanalyse og simulering, mens sammenhengene mellom makrovariablene og LGD i stor grad er basert på ekspertvurderinger og skjønn. De 5 porteføljene er:

  • Boliglån
  • Øvrige lån til personmarkedet
  • Landbruk
  • Bransjer med store balanser / høy langsiktig gjeldsgrad (eiendom, skipsfart, offshore, havbruk, fiskeri)
  • Bransjer med mindre balanser / lav langsiktig gjeldsgrad (øvrige bransjer)

Som forrige kvartal er bransjen bygg og anlegg er vurdert generelt å ha fått vesentlig økt kredittrisiko siden innvilgelse og kunder innenfor denne bransjen er derfor klassifisert i trinn 2 eller 3. I første kvartal er også kunder innen enkelte segment innenfor fiskeri flyttet til trinn 2 av samme grunn.

Forventet kredittap (ECL) per 31. mars 2024 er beregnet som en kombinasjon av 80 prosent forventet scenario, 10 prosent nedsidescenario og 10 prosent oppsidescenario (80/10/10 prosent). 

Effekten av endringen av forutsetninger i 2024 er vist på linjen "Endring som skyldes endrede forutsetninger i tapsmodellen" i note 7.

Modellnedskrivningene reduseres i kvartalet for privatmarked som følge av en noe lavere rentebane enn forrige kvartal i basis scenarioet samt en oppjustering av forventet utvikling i boligprisene. Modellnedskrivningene i næringslivsporteføljen er økt, særlig knyttet til fiskeri som følge av økt kredittrisiko.  Samlet utgjør dette 32 millioner kroner for banken og 22 millioner kroner for konsernet i økte nedskrivninger.

Sensitiviteter

Første del av tabellen under viser fullt modellberegnet forventet kredittap på grunnlag per 31 mars 2024 i de tre scenarioene, fordelt på porteføljene Privatmarked (PM) og Bedriftsmarked (BM), samt landbruk som summerer seg til Morbank. I tillegg viser tabellen fullt modellberegnet forventet kredittap i datterselskapet SpareBank 1 Finans Midt-Norge (SB1 Finans MN). ECL for morbanken og datterselskapet er summert i kolonnen Konsern.

Andre del av tabellen viser porteføljefordelt ECL ved anvendt scenariovekting samt en alternativ scenariovekting med doblet sannsynlighet for nedsidescenariet.

Dersom man doblet nedsidescenarioets sannsynlighet på bekostning av basisscenariet ved utgangen av  første kvartal 2024 ville dette medført en økning i tapsavsetningene på 105 millioner kroner for morbanken og 124 millioner kroner for konsernet.

  BM PM Landbruk Sum morbank SB 1 Finans
MN, BM
SB 1
Finans MN, PM
Sum konsern
ECL i forventet scenario 626 86 72 784 39 16 839
ECL i nedsidescenariet 1.326 259 257 1.842 161 76 2.078
ECL i oppsidescenariet 407 51 40 498 20 11 528
               
ECL med anvendt scenariovekting 80/10/10 674 99 88 861 49 22 932
ECL med alternativ scenariovekting 70/20/10 744 117 106 967 61 28 1.056
Endring ECL ved alternativ vekting 70 17 18 105 12 6 124
Eksporter til Excel

 

Tabellen reflekterer at det er til dels betydelige forskjeller i underliggende PD- og LGD-estimater i de ulike scenarioene og at det er differensierte nivåer og nivåforskjeller mellom porteføljene. På konsernnivå er ECL i oppsidescenarioet, som i stor grad reflekterer taps- og misligholdsbildet de seneste årene, om lag 60 prosent av ECL i forventet scenario. Nedsidescenarioet gir over dobbel ECL sammenlignet med forventet scenario. Anvendt scenariovekting gir om lag 10 prosent høyere ECL enn i forventet scenario.

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN