Styrets beretning

Første kvartal 2024

(Konserntall. Fra og med andre kvartal 2023 er tallene for tidligere SpareBank 1 Søre Sunnmøre inkludert. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Veksttall korrigert for fusjonen omtales i avsnitt utlån og innskudd)

 • Resultat før skatt 1.353 millioner kroner (946 millioner)
 • Resultat 1.084 millioner kroner (778 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 16,0 prosent (13,0 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 18,5 prosent (18,2 prosent)
 • Vekst i utlån på 0,8 prosent (1,3 prosent) og på innskudd 1,1 prosent (1,2 prosent)
 • Utlån til privatmarkedet i banken økte med 0,6 prosent i kvartalet (0,6 prosent), 0,2 prosentpoeng lavere vekst enn i fjerde kvartal. Utlån til næringsliv i banken økte med 1,5 prosent (2,7 prosent) som var 0,5 prosentpoeng høyere vekst enn i fjerde kvartal
 • Innskudd fra privatmarked økte med 1,6 prosent (1,9 prosent), 0,5 prosentpoeng høyere vekst enn i fjerde kvartal. Innskudd fra næringslivskunder økte med 2,5 prosent (1,2 prosent). Dette er 12,5 prosentpoeng høyere vekst enn i fjerde kvartal, som var preget av reduksjon i innskudd fra offentlig sektor
 • Netto resultat eierinteresser på 194 millioner kroner (125 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 87 millioner kroner (minus 97 millioner)
 • Tap på utlån og garantier på 24 millioner kroner (minus 71 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 4,68 kroner (3,51)
 • Bokført verdi per egenkapitalbevis 113,24 kroner (105,63) og kursen på bankens egenkapitalbevis (MING) var 137,80 kroner (123,60)

Hendelser i kvartalet 

Sammenslåingen av forsikringsvirksomhetene i Fremtind og Eika godkjent av Konkurransetilsynet

I januar 2024 ble transaksjonsavtalen for å slå sammen forsikringsvirksomhetene i Fremtind og Eika signert. Avtalen er betinget av godkjennelse fra Konkurransetilsynet og Finanstilsynet. Godkjennelsen fra Konkurransetilsynet til å fusjonere Fremtind Forsikring AS og Eika Forsikring AS ble gitt 1. mars 2024. Det er forventet at godkjennelse fra Finanstilsynet vil bli gitt i løpet av andre kvartal 2024.

SpareBank 1 SMN eier 19,5 prosent av aksjene i SpareBank 1 Gruppen AS, som etter gjennomføring av transaksjonen vil eie 51,44 prosent av aksjene i Fremtind Holding.

Forsikringsoppgjør knyttet til underslagssak

SpareBank 1 SMN har i første kvartal inngått et forlik knyttet til underslagssaken hvor forsikringsselskapet har utbetalt 30 millioner kroner til banken. Underslagssaken ble omtalt første gang i første kvartal 2023.

 

Uendret styringsrente og inflasjon over målet

Norges Bank holdt styringsrenten uendret på 4,50 prosent i mars og gjentok signalet om at det nåværende nivået på styringsrenten vil være gjeldende i store deler av 2024.

Tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen (KPI) var 3,9 prosent ved utgangen av første kvartal 2024. Underliggende inflasjon i samme periode, målt ved KPI-JAE var 4,5 prosent. Andelen av arbeidsstyrken som er helt ledige er fortsatt på et svært lavt nivå, men ventes å øke noe gjennom 2024. I Trøndelag og Møre og Romsdal er andel helt ledige henholdsvis 1,5 og 1,7 prosent. På nasjonalt nivå er andelen 2,0 prosent.

Kredittveksten til husholdninger og ikke-finansielle foretak falt videre i første kvartal 2024. Per mars var den nasjonale tolvmåneders kredittveksten for husholdninger og ikke-finansielle foretak henholdsvis 3,0 og 2,7 prosent.

Den regionale indikatoren i Norges Banks regionale nettverksundersøkelse for Midt-Norge ble noe forbedret i første kvartal 2024, men er fortsatt svakt negativ.

Såkorn 1 Midt

Styret i SpareBank 1 SMN besluttet våren 2023 å sette av inntil 150 millioner kroner av bankens samfunnsutbytte til bærekraftige tidligfaseinvesteringer i Midt-Norge. Midlene vil bli tildelt stiftelsen Såkorn 1 Midt, som vil gjennomføre fondets investeringer. Bankens bidrag var forutsatt å utgjøre maksimalt 50 prosent av forpliktet kapital. Det er nå hentet inn 100 millioner kroner i kapital i tillegg til bidraget fra SpareBank 1 SMN, som betyr det at det i første tegningsrunde er hentet inn 200 millioner kroner. Det er mål om å hente inn ytterligere kapital gjennom en ny tegningsrunde mot slutten av 2024.

Resultat i første kvartal 

Første kvartal 2024 preges av gode resultater i hele konsernet. Høye netto renteinntekter i banken, gode provisjonsinntekter fra datterselskapene og sterke resultatbidrag fra eierinteresser gir et samlet resultat på 1.084 millioner kroner og egenkapitalavkastning på 16,0 prosent.

Banken har gjennomført en generell renteendring i første kvartal, som delvis har fått effekt i kvartalet. Etter en lengre periode med rentehevinger fra sentralbanken er nå alle varslede rentehevinger gjennomført. Dempet kredittvekst og tiltagende konkurranse innen personmarkedet påvirker utlånsveksten i kvartalet, men gjennomførte renteendringer og stabile markedsrenter gir økte netto renteinntekter justert for engangshendelsen i forrige kvartal.

Sesongvariasjoner og økte markedsandeler i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN og EiendomsMegler 1 Midt-Norge gir økte provisjonsinntekter. Banken har i første kvartal økt andelen boliglån overført til SpareBank 1 Boligkreditt. Sammen med stabile markedsrenter og økte utlånsrenter bidrar dette til økte provisjonsinntekter fra boligkredittforetaket.

Resultat fra tilknyttede selskap øker betydelig sammenlignet med foregående kvartal. Forsikringsselskapene i SpareBank 1 Gruppen presterte godt i første kvartal, mens BN Bank fortsatt leverer gode resultater. Verdiøkning i SpareBank 1 SMN Invests portefølje og kursgevinst på finansielle instrumenter gir også positive resultatbidrag i kvartalet.

Konsernets driftskostnader er redusert sammenlignet med fjerde kvartal. Reduserte IT-kostnader, tilbakeføring av operasjonelle tap og engangshendelser i fjerde kvartal forklarer i stor grad nedgangen i kostnader.

Tap på utlån i første kvartal er på et lavt nivå. Tapsbildet preges nok en gang av tilbakeføringer innen offshore og økte tapsavsetninger innen øvrige næringer.

Ren kjernekapitaldekning er ved utgangen av kvartalet 18,5 prosent, og med det godt over konsernets eget mål og regulatoriske krav.

Netto renteinntekter

Markedsrentene uttrykt ved NIBOR var stabile gjennom kvartalet, og gjennomsnittlig 3 måneders NIBOR var 4,71 prosent i første kvartal. Banken gjennomførte en generell renteøkning for privatkunder med virkning fra 9. mars 2024.

Netto renteinntekter ble 1.306 millioner (1.035 millioner) mot 1.312 millioner kroner i fjerde kvartal. Justert for engangseffekt på 59 millioner kroner i fjerde kvartal 2023 tilsvarer dette en økning på 4,2 prosent fra forrige kvartal. Gjennomførte rentehevinger og stabile markedsrenter har gitt økte utlånsmarginer og lavere innskuddsmarginer, som har bidratt til høyere netto renteinntekter.

Volum overført til SpareBank 1 Boligkreditt er økt med 2,5 milliarder kroner i første kvartal 2024. Netto renteinntekter inkludert provisjoner fra kredittforetakene økte med 33 millioner kroner fra fjerde kvartal. Justert for engangseffekten i forrige kvartal er økningen på 92 millioner kroner, tilsvarende 7,3 prosent.

Provisjons- og andre driftsinntekter

Strategien til SpareBank 1 SMN om å utnytte bredden i konsernet og øke samhandlingen på tvers av de ulike forretningsområdene ligger fast. Høy produktdekning hos kundene bidrar til en kapitaleffektiv og diversifisert inntektsstrøm samt høy kundetilfredshet.

Provisjonsinntekter (mill. kr) 1. kvartal 2024 4. kvartal 2023 1. kvartal 2023
Betalingstjenester 77 101 72
Kredittkort 18 14 17
Sparing og forvaltning 11 11 10
Forsikring 63 61 61
Garantiprovisjoner 15 16 16
Eiendomsmegling 115 98 105
Regnskapstjenester 200 152 188
Øvrige provisjoner 11 23 11
Provisjoner eks. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 510 475 480
Provisjoner fra SB1 Boligkreditt 59 19 57
Provisjoner fra SB1 Næringskreditt 4 4 3
Sum provisjonsinntekter 572 498 541
Eksporter til Excel

Sammenlignet med fjerde kvartal er provisjoner fra betalingstjenester redusert samtidig som inntekter fra regnskapstjenester og eiendomsmegling øker betydelig. Dette skyldes primært sesongvariasjoner. Provisjonsinntekter ekskludert kredittforetak økte med 35 millioner kroner fra foregående kvartal og 30 millioner kroner fra tilsvarende kvartal i 2023.

Målt mot tilsvarende kvartal i fjor øker provisjonsinntekter ekskludert kredittforetak med seks prosent. Det er spesielt inntekter fra eiendomsmegling og regnskapstjenester som driver den gode utviklingen. EiendomsMegler 1 Midt-Norge har økt markedsandelen fra 37,7 prosent i første kvartal 2023 til 38,7 i første kvartal 2024. SpareBank 1 Regnskapshuset SMN har lyktes godt med styrking av rådgiverkompetansen og satsing på digitalisering. Dette har gitt økt organisk vekst og styrket kundelojalitet. Samtidig bidrar oppkjøp med økte provisjonsinntekter.

For utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt mottar banken en provisjon som tilsvarer utlånsrenten fratrukket finansierings, - og driftskostnader i selskapene. Hovedårsaken til økte provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt i første kvartal er økte utlånsrenter.

Avkastning finansielle investeringer 

Avkastning på finansielle instrumenter i første kvartal ble 84 million kroner (minus 99 millioner). Aksjegevinster på 42 millioner kroner er hovedsakelig drevet av verdiøkning på verdipapirbeholdningen i SpareBank 1 SMN Invest.

Finansielle instrumenter, herunder obligasjoner og sertifikater, ga kursgevinst på 20 millioner kroner (kurstap på 105 millioner kroner) og inntekter fra valutaforretninger ble redusert med 5 millioner kroner fra foregående kvartal, til 22 millioner kroner (23 millioner). Fjerde kvartal 2023 inkluderte en gevinst 414 millioner kroner knyttet til nedsalget i SpareBank 1 Markets. Første kvartal 2023 var preget av økte kredittmarginer og renteuro, som ga tap på finansielle instrumenter.

Avkastning finansielle investeringer (mill. kr) 1. kvartal 2024 4. kvartal 2023 1. kvartal 2023
Gevinst/(tap) på aksjer 42 472 -17
Gevinst/(tap) på finansielle instrumenter  20 -8 -105
Gevinst/(tap) på valuta 22 27 23
Netto resultat fra finansielle instrumenter 84 491 -99
Eksporter til Excel

Tilknyttede selskaper

SpareBank 1 SMN har en bred og veldiversifisert inntektsplattform. Konsernet tilbyr sine kunder et variert produktspekter gjennom produktselskaper, både med direkte eierskap og gjennom SpareBank 1 Gruppen, som gir provisjonsinntekter og avkastning på investert kapital.

Samlet resultatandel fra produktselskapene og andre tilknyttede selskaper ble 194 millioner kroner (125 millioner) i kvartalet. I fjerde kvartal 2023 var tilsvarende resultat 90 millioner kroner.

Resultat fra eierinteresser (mill. kr) 1. kvartal 2024 4. kvartal 2023 1. kvartal 2023
SpareBank 1 Gruppen (19,5 %) 40 -51 34
SpareBank 1 Boligkreditt (23,7 %) 33 30 33
SpareBank 1 Næringskreditt (14,8 %) 4 1 2
BN Bank (35,0 %) 84 73 62
SpareBank 1 Markets (39,9 %)  25 19 -
SpareBank 1 Kreditt (18,6 %) -4 -3 -4
SpareBank 1 Betaling (21,9 %) -12 -8 -8
SpareBank 1 Forvaltning (21,5 %) 10 12 8
Andre selskaper 13 16 -3
Sum resultat fra tilknyttede selskaper 194 90 125
Eksporter til Excel

SpareBank 1-alliansen
SpareBank 1-alliansen er et samarbeid mellom SpareBank 1-bankene. Samarbeidet i Alliansen skal gi stordriftsfordeler og sikre eierbankene tilgang til konkurransedyktige finansielle tjenester og produkter. Alliansesamarbeidet drives gjennom eierskap i SpareBank 1 Gruppen som eier og forvalter flere av produktselskapene og deltakelse i SpareBank 1 Utvikling DA, som utvikler og leverer felles produkter og tjenester.

SpareBank 1 Gruppen 

SpareBank 1 Gruppen fikk et resultat på 271 millioner kroner (272 millioner) i første kvartal, hvorav SpareBank 1 SMNs andel av majoritetens resultat ble 40 millioner kroner (34 millioner).

De viktigste selskapene i SpareBank 1 Gruppen (SpareBank 1 Gruppens eierandel):

 • Fremtind Forsikring (65 prosent) er et skade- og personforsikringsselskap med hovedkontor i Oslo. Selskapet fikk et resultat i første kvartal på 206 millioner kroner (274 millioner) etter skatt. 
 • SpareBank 1 Forsikring (100 prosent) er et pensjonsselskap med hovedkontor i Oslo. Selskapet tilbyr hovedsakelig innskuddsbasert tjenestepensjon, kollektive uføredekninger og privat pensjonssparing. SpareBank 1 Forsikring fikk et resultat på 112 millioner kroner (44 millioner) i første kvartal. 
 • SpareBank 1 Factoring (100 prosent) tilbyr administrativ og finansiell factoring. Selskapet har hovedkontor i Ålesund. Overskudd i første kvartal ble 19 millioner kroner (18 millioner).
 • Tilknyttede selskaper i SpareBank 1 Gruppen bidro med 7 millioner kroner (0 millioner) til SpareBank1 Gruppens resultat. Kredinor (50 prosent) er Norges største inkassoselskap, og er et tilknyttet selskap i SpareBank 1 Gruppen.  SpareBank 1 Gruppen er fra 25. april 2024 majoritetseier av Kredinor AS med en eierandel på 68,64 %.

SpareBank 1 Forvaltning leverer produkter og tjenester til et bredt spekter av kunder innen kapitalforvaltning og verdipapirservice. SpareBank 1 SMNs resultatandel i kvartalet ble 10 millioner kroner (8 millioner).

SpareBank 1 Boligkreditt er et kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett med sikkerhet i boliglån for å oppnå stabil finansiering med lave finansieringskostnader. SpareBank 1 SMNs andel av resultatet ble 33 millioner kroner (33 millioner) i første kvartal.

SpareBank 1 Næringskreditt er et kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett med sikkerhet i lån til næringseiendom for å oppnå stabil finansiering med lave finansieringskostnader. SpareBank 1 SMNs andel av resultatet ble 4 million kroner (2 millioner) i kvartalet.

SpareBank 1 Kreditt tilbyr finansiering uten sikkerhet til privatmarkedet. SpareBank 1 SMNs andel av resultatet i første kvartal 2024 ble minus 4 millioner kroner (minus 4 millioner).

BN Bank tilbyr boliglån og lån til næringseiendom med hovedmarked i østlandsområdet. SpareBank 1 SMNs andel av resultatet i BN Bank ble 84 millioner kroner (62 millioner) i kvartalet.

SpareBank 1 Markets er et ledende norsk verdipapirforetak. Selskapet tilbyr tjenester innen aksje- og kredittanalyse, handel i aksjer og obligasjoner og tjenester innen corporate finance. SpareBank 1 SMNs andel av resultatet i SpareBank 1 Markets i første kvartal ble 25 millioner kroner.

SpareBank 1 Betaling er SpareBank 1-bankenes eierselskap i Vipps AS. SpareBank 1 SMNs resultatandel ble minus 12 millioner kroner (minus 8 millioner) i første kvartal. 

Andre selskaper
Resultatet på 13 millioner kroner i kvartalet er i all hovedsak drevet av resultatandel fra Grilstad Marina.

 

Driftskostnader

Konsernets kostnadsmål er en kostnadsandel under 40 prosent i banken og under 85 prosent i EiendomsMegler 1 Midt-Norge og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN. Kostnadsandelen er definert som driftskostnader som andel av netto renteinntekter og provisjons - og andre inntekter.

Kostnadsandelen i morbank var 33,9 prosent i kvartalet (40,0 prosent). Tilsvarende tall for EiendomsMegler 1 Midt-Norge og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN var henholdsvis 83,0 (83,2) og 83,9 (78,1) prosent.

Driftskostnader (mill. kr) 1. kvartal 2024 4. kvartal 2023 1. kvartal 2023
Personalkostnader 482 476 398
IT-kostnader 110 132 106
Markedsføring 26 21 23
Avskrivninger 41 47 29
Driftskostnader faste eiendommer 13 11 16
Kjøpte tjenester 74 71 31
Fusjonskostnader - 18 22
Øvrige driftskostnader 36 90 104
Sum driftskostnader 782 866 728
Eksporter til Excel

Sammenlignet med fjerde kvartal 2023 er kostnadene i konsernet redusert med 84 millioner kroner. Reduksjonen skyldes i hovedsak at formuesskatt ble kostnadsført i fjerde kvartal samt tilbakeføring av operasjonelle tap og lavere IT-kostnader i første kvartal 2024.

Samlede kostnader i konsernet økte med 54 millioner kroner fra første kvartal 2023, hvorav 33 millioner kroner av økningen er i datterselskapene. Pris- og lønnsvekst samt oppkjøp i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN er hoveddriveren bak kostnadsveksten i datterselskapene.

I banken er kostnadene økt med 21 millioner kroner sammenlignet med første kvartal 2023. Første kvartal 2023 inneholdt kostnadsføring av underslagssak samt fusjonskostnader på 15 millioner kroner. Kostnadene i første kvartal 2024 er redusert som følge av forsikringsoppgjør i forbindelse med ovennevnte sak, samtidig som kvartalet inneholder tidligere SpareBank 1 Søre Sunnmøres kostnadsbase.

Investeringer i teknologiutvikling, kompetanse og satsinger i utvalgte geografier gjennom 2023 reflekteres i bankens kostnadsvekst.

Tap på utlån og garantier

Konsernets tap på utlån og garantier utgjorde 24 millioner kroner (tilbakeføring av tap på 71 millioner kroner) i første kvartal 2024.

Tap (mill. kr) 1. kvartal 2024 4. kvartal 2023 1. kvartal 2023
Privatmarked i banken 11 -2 9
Næringsliv i banken 10 25 -86
SpareBank 1 Finans Midt-norge 3 47 7
Sum tap 24 20 -71
Eksporter til Excel

Tap i kvartalet fordeler seg med minus 13 millioner kroner i trinn 1 og 2 og 37 million kroner i trinn 3. Tap i perioden utgjorde 0,04 prosent av totale utlån (minus 0,13 prosent).

Samlede nedskrivninger på utlån og garantier per 31. mars utgjør 1.011 millioner kroner (1.101 millioner).

Kredittkvaliteten i konsernets utlånsportefølje er god. Porteføljen fordeler seg med 167.362 millioner (151.116 millioner) i Trinn 1 og 2 tilsvarende 99,18 prosent. Problemlån (Trinn 3) utgjør 1.964 millioner kroner (2.065 millioner) tilsvarende 0,82 prosent (0,96 prosent) av brutto utlån, inklusive lån solgt til kredittforetakene.

Det er i kvartalet tilbakeføringer innen offshore som følge av fortsatt bedring innen sektoren. Samtidig er det økte tapsavsetninger innen øvrige næringer, spesielt knyttet til fiskeri.

Forretningsområder

I konsernet SpareBank 1 SMN er forretningsområdene Privatmarked, Næringsliv samt datterselskap av vesentlig betydning.

Strategien til SpareBank 1 SMN om å utnytte bredden i konsernet og øke samhandlingen på tvers av de ulike forretningsområdene ligger fast.

Privatmarked oppnådde et resultat før skatt på 499 millioner kroner i første kvartal 2024 (371 millioner). Avkastning på anvendt kapital ble 17,7 prosent (15,8). Privatmarkedsporteføljen består av lønnstakere, landbrukskunder og enkeltpersonforetak.

Resultatregnskap (mill. kr) 1. kvartal 2024 4. kvartal 2023 1. kvartal 2023
Netto renteinntekter 628 626 524
Netto provisjons- og andre inntekter 187 167 181
Sum inntekter  814 794 706
Sum driftskostnader 304 373 325
Resultat før tap 510 421 381
 Tap på utlån, garantier m.v.  11 -2 9
Resultat før skatt  499 423 372
       
Balanse      
Utlån til kunder 167.736 166.713 148.294
Herav solgt til Boligkreditt og Næringskreditt -67.418 -64.892 -59.306
Innskudd fra og gjeld til kunder 65.640 64.601 55.948
Nøkkeltall      
EK avkastning per kvartal*) 17,7 % 16,3 % 15,8 %
Utlånsmargin 0,91 % 0,68 % 0,93 %
Innskuddsmargin 1,88 % 2,14 % 1,82%
*) Regulatorisk kapital i henhold til kapitalmålet er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i Privatmarked og Næringsliv. 
Eksporter til Excel

Utlånsveksten i kvartalet var 0,6 prosent og innskuddsveksten 1,6 prosent. Tilsvarende tall i første kvartal 2023 var henholdsvis 0,6 og 1,9 prosent.

Det ble gjennomført en generell renteøkning på utlån og innskudd i løpet av første kvartal. Sammenlignet med fjerde kvartal er det reduserte inntekter fra betalingsområdet, som følge av sesongvariasjoner. Økt overføringsandel og økte utlånsmarginer på lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt gir høyere netto provisjons- og andre inntekter målt mot foregående kvartal og tilsvarende periode i fjor.

Låneporteføljen er i stor grad sikret med pant i boligeiendom. Det er gjennomgående lav direkte risiko i utlån til personkunder, og dette reflekteres i fortsatt lave tap.

Privatmarkedsdivisjonen prioriterer balansert vekst. Fokus på innskudd og sparing i rådgivningen gir robusthet i bankens inntjening og øker kundenes økonomiske trygghet i form av økt bufferkapital. Netto tegning i SpareBank 1 Forvaltning er økt betydelig sammenlignet med fjoråret. 

Distribusjonsmodellen er forbedret med samlokalisering i finanshus og overgang fra personlig rådgiver til kundeteam. Økt bruk av data og innsikt gir et tettere samspill mellom fysisk og digital rådgivningskanal, med bedre og mer effektiv rådgivning.

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedsleder i Trøndelag og Møre og Romsdal. Resultat før skatt ble 20 millioner kroner (18 millioner) i første kvartal. 

EiendomsMegler 1 Midt-Norge (92,4%) 1. kvartal 2024 4. kvartal 2023 1. kvartal 2023
Sum inntekter  117 99 107
Sum driftskostnader 97 106 89
Resultat før skatt (mill. kr) 20 -7 18
Driftsmargin 17 % -7 % 17 %
Eksporter til Excel

Økte boliglånsrenter dempet aktiviteten i boligmarkedet gjennom høsten 2023. Antall usolgte boliger er redusert i starten av 2024, og utsikter til at rentetoppen er nådd samt lav byggeaktivitet vil kunne føre til økt omsetningsvolum og høyere priser. EiendomsMegler 1 Midt-Norge fortsetter å ta markedsandeler, samtidig som inntekt per salg viser en positiv utvikling.

Antall salg i første kvartal ble 1.648 (1.587) og antall nye oppdrag ble 2.090 (2.046). Selskapets markedsandel er per 31. mars 38,7 prosent, opp fra 37,7 prosent samme periode i fjor. 

Næringsliv oppnådde et resultat før skatt på 483 millioner kroner (500 millioner). Avkastning på anvendt kapital ble 26,3 prosent.

Resultatregnskap (mill. kr) 1. kvartal 2024 4. kvartal 2023 1. kvartal 2023
Netto renteinntekter 570 659 474
Netto provisjons- og andre inntekter 72 90 63
Sum inntekter  642 749 541
Sum driftskostnader 150 168 127
Resultat før tap 493 581 413
Tap på utlån, garantier m.v.  10 -25 -86
Resultat før skatt  483 606 500
       
Balanse      
Utlån til kunder 58.071 57.191 53.245
Herav solgt til Boligkreditt og Næringskreditt -1.526 -1.576 -1.481
Innskudd fra og gjeld til kunder 64.532 62.988 63.644
Nøkkeltall      
EK avkastning per kvartal*) 26,3 % 33,1 % 28,4 %
Utlånsmargin 2,69 % 2,90 % 2,64 %
Innskuddsmargin 0,47 % 0,63 % 0,27 %
Eksporter til Excel

*) Regulatorisk kapital i henhold til kapitalmålet er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i Privatmarked og Næringsliv

Næringslivsdivisjonens utlånsvolum økte med 1,5 prosent i kvartalet (2,7 prosent) og innskuddsvolumet økte med 2,5 prosent (1,2 prosent).

For kunder med utlåns- og innskuddsprodukter som ikke er knyttet til interbankrenter ble det gjennomført en generell renteøkning i første kvartal. Justert for engangseffekten i fjerde kvartal 2023 er utlånsmarginen økt fra forrige kvartal.

Kredittkvaliteten i utlånsporteføljen er god. Konkursraten i regionen har økt, men det har foreløpig hatt begrenset påvirkning på utlånsporteføljen.

Forsterket satsing i Trondheim og økt samhandling med SpareBank 1 Regnskapshuset SMN bidrar til at Næringsliv tar markedsandeler i Midt-Norge. Oslo-etableringen er ventet å gi utlånsvekst innen utvalgte bransjer hvor SpareBank 1 SMN har kompetanse og erfaring.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN er markedsleder i Trøndelag og Møre og Romsdal. Selskapet oppnådde et resultat før skatt på 35 millioner kroner (44 millioner). 

  1. kvartal 2024 4. kvartal 2023 1. kvartal 2023
Sum inntekter  217 167 202
Sum driftskostnader 182 159 158
Resultat før skatt (mill. kr) 35 8 44
Driftsmargin 16 % 5 % 22 %
Eksporter til Excel

Driftsinntektene økte med 15 millioner kroner fra første kvartal i 2023, drevet av økte inntekter fra rådgivning og regnskap. Det var tre færre arbeidsdager i første kvartal 2024 enn tilsvarende kvartal i fjor. Kostnadsøkningen er i all hovedsak drevet av økte personalkostnader grunnet økt antall ansatte, lønnsvekst og oppkjøp.

Det er investert betydelig i utvikling av selskapets konkurransekraft. Dette gir resultater, og omfatter styrket rådgiverkompetanse og kapasitet, økt satsing på digitalisering og nye inntektsstrømmer. Skybaserte løsninger som gir forenkling for selskapet, samt økt innsikt og prosessforbedring for kunden står sentralt. Dette har gitt økt organisk kundevekst og styrket lojalitet hos eksisterende kunder.

SpareBank 1 Finans Midt-Norges satsingsområder er leasing, salgspantlån, varelagerfinansiering og fakturakjøp til bedrifter og salgspantlån til personkunder. Sparebank 1 Finans Midt-Norge oppnådde et resultat før skatt på 66 millioner kroner (53 millioner). 

SpareBank 1 Finans Midt-Norge (56,5%)  1. kvartal 2024 4. kvartal 2023 1. kvartal 2023
Sum inntekter  108 85 90
Sum driftskostnader 39 26 30
Tap på utlån, garantier m.v. 3 47 7
Resultat før skatt (mill. kr) 66 12 53
Eksporter til Excel

De siste årene har selskapet utviklet nye distribusjonskanaler med et spesielt fokus på bilforhandlerkanalen. Over 25 prosent av salgspantlån til privatkunder kom direkte fra bilforhandlere i første kvartal 2024. SpareBank 1 Finans Midt-Norge har en markedsandel på salgspantlån på om lag 10 prosent i fylkene hvor eierbanker er representert.

SpareBank 1 SMN Invest eier aksjer og andeler i regionale vekstselskaper og fond. Porteføljen blir forvaltet sammen med øvrige anleggsaksjer i banken og vil trappes ned over tid. Selskapets verdipapirportefølje er verdt 561 millioner kroner (487 millioner) per 31. mars 2024.

Selskapet hadde et resultat før skatt i første kvartal 2024 på 33 millioner kroner (minus 30 millioner kroner). Resultatet i kvartalet kommer av verdiøkning i selskapets verdipapirportefølje.

Balanse, finansiering og likviditet 

Forvaltningskapital 236 milliarder kroner

Bankens forvaltningskapital per første kvartal 2024 var 236 milliarder kroner (228 milliarder) og har økt med 8 milliarder, tilsvarende 3,3 prosent, siste 12 måneder. Forvaltningskapitalen har økt som følge av fusjon med tidligere SpareBank 1 Søre Sunnmøre og utlånsvekst.

Per 31. mars 2024 er utlån på til sammen 69 milliarder kroner (61 milliarder) solgt fra SpareBank 1 SMN til SpareBank 1 Boligkreditt og til SpareBank 1 Næringskreditt. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Kommentarene som omhandler utlånsvekst, inkluderer utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt.

Utlån

Siste 12 måneder har brutto utlånsvolum økt med 24,3 milliarder kroner (14,0 milliarder), tilsvarende 11,4 prosent (7,0 prosent) og var 238,3 milliarder (214,0 milliarder) ved utgangen av første kvartal. Utlånsvekst i kvartalet var 0,8 prosent (1,3 prosent).

Utlån til privatmarkedskunder i banken økte med 1,0 milliarder kroner i kvartalet (0,9 milliarder). Dette tilsvarer en utlånsvekst på 0,6 prosent (0,6 prosent). Utlånsvekst siste 12 måneder var 13,1 prosent (6,1 prosent), hvorav fusjonen med tidligere SpareBank 1 Søre Sunnmøre utgjør 9,0 prosentpoeng. Totale utlån til privatmarked i banken var 167,7 milliarder kroner (148,3 milliarder) ved utgangen av første kvartal 2024.

Utlån til næringslivssegmentet i banken økte med 0,9 milliarder kroner i kvartalet (1,4 milliarder), tilsvarende 1,5 prosent (2,7 prosent). Utlånsvekst siste 12 måneder var 9,1 prosent (7,0 prosent), hvorav fusjonen utgjør 6,4 prosentpoeng. Totale utlån til næringsliv i banken var 58,1 milliarder (53,2) per 31. mars 2024.

SpareBank 1 Finans Midt-Norges brutto utlånsvolum var 12,8 milliarder kroner (12,6 milliarder) ved utgangen av første kvartal 2024. Dette tilsvarer en vekst på 2,3 prosent siste 12 måneder

(Fordelt i henhold til sektor – se note 5).

Innskudd

Innskudd fra kunder økte siste 12 måneder med 10,9 milliarder kroner (9,5 milliarder) til 134,4 milliarder (123,5 milliarder). Dette tilsvarer en vekst på 8,8 prosent (8,3 prosent). Vekst i første kvartal 1,1 prosent (1,2 prosent).

Innskudd fra personmarkedet økte med 1,0 milliarder kroner i kvartalet (1,0 milliarder). Dette tilsvarer en innskuddsvekst på 1,6 prosent (1,9 prosent). Innskuddsvekst siste 12 måneder var 17,3 prosent (6,9 prosent), hvorav fusjonen utgjør 12,7 prosentpoeng. Totale innskudd fra personmarkedet var 65,6 milliarder (55,9) ved utgangen av første kvartal.

Innskudd fra næringslivssegmentet i banken økte med 1,5 milliarder kroner i kvartalet (økning på 0,7 milliarder), tilsvarende 2,5 prosent (1,2 prosent). Innskuddsvekst siste 12 måneder var 1,4 prosent (6,9 prosent). Korrigert for fusjonen med SpareBank 1 Søre Sunnmøre ville innskuddsveksten i næringslivssegmentet i banken vært minus 5,5 prosent. Nedgangen skyldes tiltagende konkurranse på innskudd fra offentlig sektor mot slutten av 2023. Totale innskudd fra næringslivskunder i banken var 64,5 milliarder kroner (63,6 milliarder) per 31. mars 2024.

(Fordelt i henhold til sektor – se note 9).

Finansiering og likviditet 

SpareBank 1 SMN har god likviditet og tilgang til finansiering. Banken følger en konservativ likviditetsstrategi, med likviditetsreserver som sikrer bankens overlevelse i tolv måneder med ordinær drift uten behov for ny ekstern finansiering.

Banken skal ha tilstrekkelige likviditetsbuffere for å tåle perioder med begrenset tilgang på markedsfinansiering. Liquidity Coverage Ratio (LCR) måler størrelsen på bankenes likvide eiendeler i forhold til netto likviditetsutgang 30 dager frem i tid gitt en stressituasjon. LCR er beregnet til 160 prosent per 31. mars 2024 (194 prosent). Net Stable Funding Ratio (NSFR) var ved utgangen av første kvartal 2024 130 prosent (126 prosent).

Konsernets innskuddsdekning per 31. mars 2024 inklusive SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt var 56 prosent (57 prosent).

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og produkter. Andelen av bankens samlede pengemarkedsfinansiering med over ett års løpetid var 96 prosent (76 prosent) per 31. mars 2024.

SpareBank 1 Boligkreditt og Næringskreditt er viktige finansieringskilder for banken, og lån på samlet 69 milliarder kroner (61 milliarder) er solgt til kredittforetakene per 31. mars 2024.

Det er i første kvartal utstedt etterstilt senior gjeld (SNP) i JPY tilsvarende 0,4 milliarder kroner. SpareBank 1 SMN hadde ved utgangen av kvartalet 12,7 milliarder kroner i etterstilt senior gjeld (SNP). Etterstilt MREL var 36,7 prosent per 31. mars 2024, og SpareBank 1 SMN tilfredsstiller etterstillelseskravet med god margin.

Bankens rating hos Moody’s er Aa3 (outlook stable). 

Soliditet

Ren kjernekapitaldekning per 31. mars 2024 ble 18,5 prosent (18,2 prosent) mot 18,8 prosent per 31. desember 2023.

SpareBank 1 SMN mottok i fjerde kvartal nytt pilar 2-krav. Kravet ble redusert til 1,7 prosentpoeng og må tilfredsstilles med minimum 56,25 prosent ren kjernekapital. Som følge av endringen er konsernets langsiktige kapitalmål for ren kjernekapitaldekning endret til 16,3 prosent, inkludert Pilar 2-guidance. Banken skal ha et midlertidig tillegg på 0,7 prosent i pilar 2-krav frem til søknad om justering av IRB-modeller er behandlet. Det midlertidige tillegget på 0,7 prosent er ikke inkludert i bankens langsiktige kapitalmål. 

Uvektet kjernekapitalandel (leverage ratio) på 7,1 prosent (6,9 prosent) viser at banken er svært solid. Se note 4 for detaljer.

Bankens egenkapitalbevis (MING)

Bokført verdi per egenkapitalbevis per 31. mars 2024 var 113,24 kroner (105,63) og resultatet per egenkapitalbevis i første kvartal 2024 ble 4,68 kroner (3,51).

Pris/Inntjening var 7,36 (8,79) og pris/bok 1,22 (1,17).

Ved utgangen av første kvartal 2024 er antall eiere av bankens egenkapitalbevis 17.845, hvorav 38,3 prosent av eierne er hjemmehørende i Midt-Norge. 22,6 prosent av egenkapitalbevisene er eid av utenlandske investorer.

Bærekraft

SpareBank 1 SMN har i løpet av kvartalet hatt en bred interessentdialog som ledd i arbeidet med å oppdatere konsernets doble vesentlighetsanalyse. Vesentlige bærekraftsforhold er kartlagt og prioritert i tråd med kravene i Direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD).

Næringsliv har fokusert på overgangsplanen for shipping som vil publiseres i løpet av andre kvartal. Privatmarked har etablert samarbeid med øvrige regionbanker i alliansen for å utvikle overgangsplanen for netto null utslipp for husholdninger. Rådgiververktøy er under utvikling for å styrke rådgivningskraften i dette arbeidet. Regnskapshuset har i løpet av kvartalet pilotert en ny tjeneste, Klimasjekken, som er et verktøy for behovskartlegging i arbeidet med bærekraftig utvikling blant bedrifter og kommuner.

Arbeidet med å utvikle vitenskapsbaserte klimamål, både for egen drift og finansierte utslipp, følger planen. SMN vil som del av dette arbeidet utarbeide konsernets plan for klimaomstilling som overbygning for alt arbeidet som inngår i å realisere våre klimamål. En del av løsningen handler om sirkulær omstilling. Det er derfor etablert et rammeverk for sirkulærøkonomi, og SMN piloterer for tiden avgrensede prosjekter i egen drift for å lære og skape bevissthet blant egne ansatte.

Konsernets fokus er å bidra til bærekraftig utvikling gjennom troverdige mål og handlingsplaner, samtidig som vi realiserer vekst, konkurransedyktige marginer og nødvendige kostnadsreduksjoner.

Utsikter 

SpareBank 1 SMN oppnådde et godt resultat i første kvartal med sterk lønnsomhet og soliditet. Driftsresultatet ble tilfredsstillende, samtidig som resultat fra eierinteresser øker egenkapitalavkastningen. Det er fortsatt usikkerhet i økonomien med redusert kjøpekraft hos husholdningene og avtagende kredittvekst. SpareBank 1 SMNs ambisjon om økte markedsandeler ligger fast, og skal realiseres gjennom initiativ i utvalgte geografier og bransjer.

Norges Bank holdt styringsrenten uendret på 4,50 prosent i mars og ga samtidig signaler om at den første rentenedsettelsen ville komme mot slutten av 2024. Utviklingen internasjonalt med fortsatt høy prisvekst og svekket kronekurs gjør at markedets forventning om rentenedsettelse nå er skjøvet ut i tid.  Norges Bank gjentok signalet om at det nåværende nivået på styringsrenten vil være gjeldende i store deler av 2024. SpareBank 1 SMN har gjennomført renteøkninger på utlån og innskudd i takt med Norges Bank sine renteendringer de siste årene, og har fra mars 2024 effektuert den siste rentehevingen fra sentralbanken, som vil få full effekt i andre kvartal 2024.  

Konsernet opplevde sterk kostnadsvekst gjennom 2023 som følge av investeringer i teknologiutvikling, satsinger og kompetanse. Gjennom 2024 vil kostnadsutviklingen i konsernet ha et særskilt fokus, og det forventes at konsernets kostnadsvekst vil normaliseres. 

Risikobildet i SpareBank 1 SMNs utlånsportefølje er tilfredsstillende, selv om høyere renter, og prisvekst og lavere aktivitet i økonomien har bidratt til økt usikkerhet. Det er imidlertid få indikasjoner på forverring av kredittkvaliteten i bankens portefølje, noe som reflekteres i fortsatt lave tap.

Konsernets likviditets- og soliditetssituasjon er robust. Ved utgangen av første kvartal hadde konsernet en ren kjernekapitaldekning på 18,5 prosent og er med det godt posisjonert for å realisere sine vekstambisjoner.

SpareBank 1 SMNs ambisjon er å være blant de best presterende finansinstitusjoner i Norden og konsernets overordnede finansielle mål er å levere en avkastning på egenkapitalen på minst 13 prosent over tid. Styret er fornøyd med oppnådde resultater i årets første kvartal og forventer at 2024 blir et godt år for konsernet.

 

 

 

Trondheim, 7. mai 2024
Styret i SpareBank 1 SMN
     
     
Kjell Bjordal Christian Stav Mette Kamsvåg
Styrets leder Nestleder  
     
     
Freddy Aursø Nina Olufsen

Ingrid Finboe Svendsen

     
     
     
Kristian Sætre Christina Straub Inge Lindseth
  Ansatterepresentant Ansatterepresentant
     
     
     
  Jan-Frode Janson  
  Konsernsjef  

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN