Resultatregnskap

  Morbank     Konsern  
  Januar - Mars     Januar - Mars  
2023 2023 2024 (mill. kr) Note 2024 2023 2023
9.219 1.889 2.693 Renteinntekter effektiv rentes metode   2.831 2.014 9.721
1.548 346 417 Andre renteinntekter   422 353 1.542
6.622 1.331 1.943 Rentekostnader   1.947 1.332 6.631
4.144 903 1.168 Netto renteinntekter 10 1.306 1.035 4.632
1.117 281 298 Provisjonsinntekter   367 341 1.370
114 26 32 Provisjonskostnader   51 50 199
73 16 12 Andre driftsinntekter   257 249 913
1.076 271 279 Netto provisjons- og andre inntekter 11 572 541 2.084
711 4 115 Utbytte   3 2 26
 -  - - Netto resultat fra eierinteresser 3 194 125 297
464 -57 60 Netto resultat fra finansielle instrumenter 13 84 -99 476
1.176 -54 175 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 281 28 799
6.396 1.120 1.622 Sum inntekter   2.159 1.604 7.515
849 189 252 Personalkostnader   482 398 1.691
1.121 280 237 Andre driftskostnader 12 299 330 1.326
1.969 469 490 Sum driftskostnader   782 728 3.017
4.426 651 1.132 Resultat før tap   1.377 875 4.498
-72 -77 21 Tap på utlån, garantier m.v. 6, 7 24 -71 14
4.498 728 1.111 Resultat før skatt  3 1.353 946 4.484
820 176 242 Skattekostnad   273 206 904
- - - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 2, 3 3 38 108
3.678 552 869 Periodens resultat   1.084 778 3.688
122 39 39 Hybridkapitaleiernes andel av periodens resultat   48 34 125
2.376 328 554 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens resultat   675 455 2.331
1.181 185 276 Grunnfondskapitalens andel av periodens resultat   336 256 1.159
      Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat 25 33 74
3.678 552 869 Periodens resultat   1.084 778 3.688
      Resultat/Utvannet resultat per egenkapitalbevis 19 4,68 3,51 16,88
Eksporter til Excel

 

 

 

Totalresultat 

 

  Morbank    Konsern  
  Januar - Mars   Januar - Mars  
2023 2023 2024 (mill. kr) 2024 2023 2023
3.678 552 869 Periodens resultat 1.084 778 3.688
      Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat      
-27  -  - Aktuarielle gevinster og tap pensjoner - - -27
7  -  - Skatt på estimatavvik pensjon - - 7
- - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 1 1 6
-20 - - Sum  1 1 -14
             
      Poster som vil bli reklassifisert til resultat      
-5 5 0 Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat 0 5 -5
- - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak -33 -16 -140
-5 5 0  Sum  -33 -11 -145
-25 5 0  Sum andre inntekter og kostnader  -32 -10 -158
3.653 558 869 Totalresultat 1.051 768 3.530
122 33 39 Hybrikapitaleiernes andel av periodens totalresultat 48 34 125
2.359 336 554 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens totalresultat 653 448 2.225
1.173 189 276 Grunnfondskapitalens andel av periodens totalresultat 325 253 1.106
      Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat 25 33 74
3.653 558 869 Totalresultat 1.051 768 3.530
Eksporter til Excel

 

 Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN