Hovedtall

 

  Januar - Mars  
Resultatsammendrag (mill kr) 2024 2023 2023
Netto renteinntekter 1.306 1.035 4.632
Netto provisjons- og andre inntekter 572 541 2.084
Netto avk. på finansielle investeringer 281 28 799
Sum inntekter 2.159 1.604 7.515
Sum driftskostnader 782 728 3.017
Resultat før tap 1.377 875 4.498
Tap på utlån, garantier m.v. 24 -71 14
Resultat før skatt  1.353 946 4.484
Skattekostnad 273 206 904
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 3 38 108
Periodens resultat 1.084 778 3.688
Renter hybridkapital 48 34 125
Periodens resultat fratrukket renter hybridkapital 1.035 744 3.563
       
Balansetall 31.3.24 31.3.23 31.12.23
Brutto utlån til kunder 169.326 153.181 169.862
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 238.270 213.967 236.329
Innskudd fra kunder 134.395 123.529 132.888
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 234.219 225.759 235.303
Forvaltningskapital 235.721 228.207 232.717
     
  Januar - Mars  
Nøkkeltall 2024 2023 2023
Lønnsomhet      
Egenkapitalavkastning 1) 16,0 % 13,0 % 14,4 %
Kostnadsprosent 1) 42 % 46 % 45 %
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 79 % 81 % 78 %
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 1) 56 % 58 % 56 %
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd / i kvartalet (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 1) 11,4 % 7,0 % 11,9 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd / i kvartalet. 8,8 % 8,3 % 8,9 %
Tap i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt      
Tapsprosent utlån 1) 0,04 % -0,13 % 0,01 %
Trinn 3 i prosent av brutto utlån 0,82 % 0,96 % 0,88 %
       
Soliditet 31.3.24 31.3.23 31.12.23
Kapitaldekningsprosent  23,1 % 22,2 % 23,0 %
Kjernekapitaldekningsprosent  20,4 % 20,1 % 20,8 %
Ren kjernekapitalprosent 18,5 % 18,2 % 18,8 %
Kjernekapital 24.073 21.985 23.793
Netto ansvarlig kapital 27.250 24.298 26.399
Likviditetsreserve (LCR) 160 % 194 % 175 %
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,1 % 6,9 % 7,2 %
MREL 53,7 % 64,6 % 67,8 %
MREL, etterstilt 36,7 % 31,0 % 35,9 %
NSFR 130 % 126 % 127 %
       
Kontor og bemanning      
Antall bankkontor 47 40 46
Antall årsverk  1.637 1.432 1.545
Eksporter til Excel

 

Egenkapitalbevis (EKB)  31.3.24 31.3.23 31.12.23 31.12.22 31.12.21 31.12.20
Egenkapitalbevisbrøk  67 % 64 % 67 % 64 % 64 % 64 %
Antall utstedte bevis (mill.) 1) 144,13 129,43 144,20 129,29 129,39 129,39
Børskurs 137,80 123,60 141,80 127,40 149,00 97,60
Børsverdi (mill. kroner) 19.861 15.997 20.448 16.471 19.279 12.629
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 1) 113,24 105,63 120,48 109,86 103,48 94,71
Resultat per EKB, majoritetsandel 1) 4,68 3,51 16,88 12,82 13,31 8,87
Utbytte per EKB     12,00 6,50 7,50 4,40
Pris / Resultat per EKB 1) 7,36 8,79 8,40 9,94 11,19 11,01
Pris / Bokført egenkapital 1) 1,22 1,17 1,18 1,16 1,44 1,03
1) Definert som alternative resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten
Eksporter til Excel

 

Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN