Kontantstrømoppstilling

Morbank    Konsern
31.12.2023 31.03.2023 31.03.2024 (mill. kr) 31.03.2024 31.03.2023 31.12.2023
-6.270 -179 655 Reduksjon/(økning) utlån til kunder 562 -549 -6.834
8.263 1.707 2.472 Renteinnbetalinger på utlån til kunder 2.625 1.832 8.805
4.331 2.713 523 Reduksjon/(økning) utlån til kredittinstitusjoner 609 3.034 4.517
856 166 228 Renteinnbetalinger på utlån til kredittinstitusjoner 205 159 783
622 1.228 1.076 Økning/(reduksjon) innskudd fra kunder 1.059 1.245 738
-3.632 -422 -719 Renteutbetalinger på innskudd fra kunder -711 -415 -3.600
-1.480 1.240 1.774 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinstusjoner 1.774 1.240 -1.472
-514 -111 -149 Renteutbetalinger på innskudd fra kredittinstitusjoner -149 -111 -514
5.879 -4.355 -1.341 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner -1.325 -4.355 5.881
1.288 281 347 Renteinnbetalinger fra sertifikater og obligasjoner 345 280 1.282
221 -404 -510 Reduksjon/(økning) derivater -510 -404 221
-802 -268 -315 Renter derivater -315 -268 -802
2.084 -808 139 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer 382 -576 2.946
-2.822 113 -598 Reduksjon/(økning) annen gjeld -931 -155 -3.936
8.025 903 3.582 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet 3.619 959 8.016
             
35 - - Økning av kontanter ved fusjon  - - 35
-125 -70 -104 Brutto investeringer bygninger/driftsmidler -128 -107 -207
- - - Salg bygninger/driftsmidler - - -
302 - - Utbytte datterselskap - - -0
- - - Innbetalt kapital ved reduksjon eierandel datterselskaper - - -
-69 - - Utbetalinger av kapital ved økning eierandel datterselskap - - -
391 - - Utbytte fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet - - 391
123 35 43 Innbetalinger fra salg av eierandeler tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 43 30 142
-190 -36 -319 Utbetalinger fra kjøp av eierandeler tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet -319 -36 -198
- - - Innbetalinger fra eiendeler holdt for salg 12 - 163
18 4 6 Utbytte fra øvrige aksjer og andeler 3 2 26
1.590 - 0 Reduksjon/salg aksjer og eierinteresser 23 0 1.638
-1.487 -1 42 Økning/kjøp aksjer og eierinteresser - -4 -1.509
589 -68 -332 B) Netto likviditetsendring investeringer -366 -114 482
             
5.280 827 357 Opptak av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 357 827 5.280
-11.204 -1.241 -2.899 Tilbakebetaling av utstedte verdipapirer -2.899 -1.241 -11.204
-1.207 -218 -273 Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer -273 -218 -1.207
750 - 500 Opptak av ansvarlig lånekapital 502 - 826
-750 - - Tilbakebetaling av ansvarlig lånekapital - - -793
-125 -24 -37 Renteutbetalinger på utstedt ansvarlig lånekapital -39 -25 -128
2 -0 -11 Utbetalinger knyttet til eierandelskapital -11 0 153
-840 - - Utbetalt utbytte - - -840
- - - Utbetalt utbytte til ikke-kontrollerende eierinteresser - - -121
-474 - - Gaveutdeling - - -474
416 - - Opptak av hybridkapital - - 519
-342 -76 - Tilbakebetaling av hybridkapital - -76 -385
-122 -33 -39 Renteutbetalinger på utstedt hybridkapital -41 -42 -125
-8.615 -765 -2.401 C) Netto likviditetsendringer finansiering -2.403 -774 -8.498
1 70 849 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året 849 70 1
1.171 1.171 1.172 Likviditetsbeholdning per 1.1 1.172 1.171 1.171
1.172 1.241 2.021 Likviditetsbeholdning ved utgangen av perioden 2.021 1.241 1.172
1 70 849 Endring 849 70 1
Eksporter til Excel

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN