Endring i egenkapital

Morbank Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eier-andels- kapital Over-kurs- fond   Grunn-fonds- kapital Utjev-nings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen-kapital Hybrid- kapital Sum egen-kapital
                     
Egenkapital per 1.1.23 2.597 895   6.408 7.877 1.314 70 0 1.726 20.887
Periodens resultat - -   299 602 2.591 37 27 122 3.678
Utvidede resultatposter                    
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - -5 - -5
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - -20 - -20
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -25 - -25
Totalresultat for perioden - -   299 602 2.591 37 3 122 3.653
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2022 - -   - - -840 - - - -840
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -474 - - - -474
Ny hybridkapital - -   - - - - - 416 416
Tilbakekjøp hybridkapital - -   - - - - - -342 -342
Betalte renter hybridkapital - -   - - - - - -122 -122
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis -0 -   - 3 - - - - 2
Fusjon SpareBank1 Søre Sunnmøre 288 1.526   158           1.972
Andre egenkapitalføringer - -   - - - - -3 - -3
Sum transaksjoner med eierne 287 1.526   158 3 -1.314 - -3 -48 610
Egenkapital per 31.12.23 2.884 2.422   6.865 8.482 2.591 106 0 1.800 25.150
                     
Egenkapital per 1.1.24 2.884 2.422   6.865 8.482 2.591 106 0 1.800 25.150
Periodens resultat - -   - - - - 869 - 869
Utvidede resultatposter                    
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - 0 - 0
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - - - -
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - 0 - 0
Totalresultat for perioden - -   - - - - 869 - 869
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2023 - -   - - -1.730 - - - -1.730
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -860 - - - -860
Ny hybridkapital - -   - - - - - - -
Tilbakekjøp hybridkapital                 - -
Betalte renter hybridkapital - -   - - - - - -39 -39
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis -1 -   - -9 - - - - -11
Andre egenkapitalføringer - -   - - - - - - -
Sum transaksjoner med eierne -1 -   - -9 -2.591 - - -39 -2.641
Egenkapital per 31.3.24 2.883 2.422   6.865 8.472 - 106 869 1.761 23.378
Eksporter til Excel

 

 

  Kontrollerende eierinteresser      
Konsern Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital      
                       
(mill. kr) Eier-andels- kapital Over-kurs- fond   Grunn-fonds- kapital Utjev-nings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen-kapital Hybrid- kapital IKE1) Sum egen-kapital
                       
Egenkapital per 1.1.23 2.586 895   6.408 7.828 1.314 70 2.940 1.769 997 24.807
Periodens resultat - -   299 602 2.591 37 -40 125 74 3.688
Utvidede resultatposter                     -
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - -133 - - -133
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - -5 - - -5
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - -20 - - -20
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -158 - - -158
Totalresultat for perioden - -   299 602 2.591 37 -198 125 74 3.530
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2022 - -   - - -840 - - - - -840
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -474 - - - - -474
Ny hybridkapital - -   - - - - - 519 - 519
Tilbakekjøp hybridkapital - -   - - - - - -385 - -385
Betalte renter hybridkapital - -   - -   - - -125 - -125
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis -0 -   - 3 - - - - - 2
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets 2) 11 -   - 49 - - 10 - - 70
Fusjon SpareBank1 Søre Sunnmøre 288 1.526   158           -93 1.879
SB1 Markets fra datterselskap til tilknyttet selskap               110     110
Andre egenkapitalføringer - -   - - - - -16 -   -16
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - -169 - - -169
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - -312 -312
Sum transaksjoner med eierne 298 1.526   158 52 -1.314 - -65 10 -405 260
Egenkapital per 31.12.23 2.884 2.422   6.865 8.482 2.591 106 2.677 1.903 666 28.597
1) IKE = Ikke-kontrollerende eierinteresser
2) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank 1 Markets' tradingaktivitet
 
Eksporter til Excel

 

 

  Kontrollerende eierinteresser      
Konsern Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital      
                       
(mill. kr) Eier-andels- kapital Over-kurs- fond   Grunn-fonds- kapital Utjev-nings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen-kapital Hybrid- kapital IKE1) Sum egen-kapital
                       
Egenkapital per 1.1.24 2.884 2.422   6.865 8.482 2.591 106 2.677 1.903 666 28.597
Periodens resultat - -   - - - - 1.059 - 25 1.084
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - -32 - - -32
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - 0 - - 0
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - - - - -
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -32 - - -32
Totalresultat for perioden - - - - - - - 1.027 - 25 1.051
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2023 - -   - - -1.730 - - - - -1.730
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -860 - - - - -860
Ny hybridkapital - -   - - - - - - - -
Tilbakekjøp hybridkapital - -   - - - - - - - -
Betalte renter hybridkapital - -   - -   - - -41 - -41
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis -1 -   - -9 - - - - - -11
Andre egenkapitalføringer - -   - - - - -0 -   -0
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - -0 - - -0
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - 0 0
Sum transaksjoner med eierne -1 -   - -9 -2.591 - -0 -41 0 -2.644
Egenkapital per 31.03.24 2.883 2.422   6.865 8.472 - 106 3.703 1.862 691 27.004
1) IKE = Ikke-kontrollerende eierinteresser
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN