Balanse

  Morbank     Konsern   
31.12.23 31.3.23 31.3.24 (mill. kr) Note 31.3.24 31.3.23 31.12.23
1.172 1.241 2.021 Kontanter og fordringer på sentralbanker   2.021 1.241 1.172
19.241 19.259 18.721 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   8.140 8.630 8.746
156.464 139.845 155.824 Netto utlån til kunder 5 168.407 152.208 168.955
34.163 44.329 36.080 Sertifikater og obligasjoner  17 36.080 44.330 34.163
6.659 7.073 7.260 Derivater 17 7.260 7.073 6.659
731 429 715 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 17 1.156 826 1.137
6.270 5.069 6.547 Investering i eierinteresser   9.024 7.913 8.695
2.090 1.924 2.090 Investering i konsernselskaper   - -  - 
98 554 98 Virksomhet holdt for salg 2 104 1.509 112
812 467 808 Immaterielle eiendeler   1.234 670 1.228
1.321 3.246 1.682 Øvrige eiendeler 14 2.295 3.808 1.849
229.020 223.434 231.846 Eiendeler   235.721 228.207 232.717
13.160 15.875 14.941 Innskudd fra kredittinstitusjoner   14.941 15.875 13.160
133.462 124.202 134.986 Innskudd fra og gjeld til kunder 9 134.395 123.529 132.888
45.830 49.363 43.772 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 16 43.772 49.363 45.830
6.989 7.792 7.084 Derivater 17 7.084 7.792 6.989
2.262 4.168 5.013 Annen gjeld 15 5.771 4.878 3.005
 -  - - Virksomhet holdt for salg 2 2 620 1
2.169 2.015 2.672  Ansvarlig lånekapital  16 2.752 2.058 2.247
203.871 203.414 208.468 Sum gjeld   208.716 204.115 204.120
2.884 2.597 2.884  Eierandelskapital    2.884 2.597 2.884
-0 -0 -2  Egenbeholdning eierandelskapital    -2 -8 -0
2.422 895 2.422  Overkursfond    2.422 895 2.409
8.482 7.877 8.472  Utjevningsfond    8.472 7.838 8.482
1.730 - -  Avsatt utbytte   - - 1.730
860 - -  Avsatt gaver    - - 860
6.865 6.408 6.865  Grunnfondskapital    6.865 6.408 6.865
106 70 106  Fond for urealiserte gevinster    106 70 106
- 5 0  Annen egenkapital    2.620 2.825 2.690
1.800 1.617 1.761  Hybridkapital    1.862 1.659 1.903
- 552 869  Ordinært resultat    1.084 778 -
- - -  Ikke-kontrollerende eierinteresser    691 1.031 666
25.150 20.021 23.378  Sum egenkapital    27.004 24.092 28.597
229.020 223.434 231.846  Gjeld og egenkapital    235.721 228.207 232.717
Eksporter til Excel

 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN