Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.23 31.3.23 31.3.24 (mill. kr) 31.3.24 31.3.23 31.12.23
12.021 10.773 11.919 Jordbruk og skogbruk 12.398 11.214 12.489
5.459 7.095 5.599 Fiske og fangst 5.626 7.123 5.488
2.218 1.864 2.239 Havbruk 2.499 2.179 2.473
3.170 2.736 3.206 Industri og bergverk 3.806 3.321 3.757
6.111 4.923 6.238 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 7.484 6.086 7.353
2.845 3.129 3.019 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 3.961 3.872 3.777
6.030 5.700 5.066 Sjøfart og offshore 5.066 5.700 6.030
21.288 19.587 22.121 Eiendomsdrift 22.237 19.703 21.400
4.239 3.817 4.050 Forretningsmessig tjenesteyting 4.904 4.635 5.148
5.396 5.102 6.275 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 7.424 6.182 6.459
2 3 10 Offentlig forvaltning 46 37 39
2.220 1.142 2.038 Øvrige sektorer 1.958 1.094 2.140
70.997 65.872 71.779 Sum næring  77.407 71.146 76.553
152.710 135.646 153.782 Lønnstakere 160.863 142.822 159.777
223.708 201.518 225.561 Sum utlån inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 238.270 213.967 236.329
64.719 59.054 67.249 Herav Boligkreditt  67.249 59.054 64.719
1.749 1.732 1.695 Herav Næringskreditt 1.695 1.732 1.749
157.240 140.731 156.617 Brutto utlån til kunder 169.326 153.181 169.862
659 784 667 - Tapsavsetning utlån til amortisert kost 793 870 790
117 102 126 - Tapsavsetning utlån til virkelig verdi over totalresultat 126 102 117
156.464 139.845 155.824 Netto utlån til kunder 168.407 152.208 168.955
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN